Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2018

Spotkanie sprawozdawcze Gminnej Rady KGW 


We wtorek 20 marca w bibliotece odby?o si? doroczne spotkanie sprawozdawcze cz?onki? Gminnej Rady Kobiet. Podczas spotkania przewodnicz?ca rady p. Zofia Nizio? podsumowa?a roczn? dzia?alno?? i zaprosi?a przedstawicielki Kó? Gospody? Wiejskich z ca?ej gminy i Stowarzyszenia "Nasza Wola" do pochwalenia si? tym co robi? lokalnie w so?ectwach. By?a to okazja do poczynienia planów na bie??cy rok i ustalenia kalendarza wydarze?, ze szczególnym uwzgl?dnieniem obchodów 100-lecia odzyskania niepodleg?o?ci.

W spotkaniu udzia? wzi?li tak?e Wójt Gminy Chmielnik Krzysztof Grad, Przewodnicz?ca Rady Gminy Ma?gorzata Dr??ek i wiceprzewodnicz?ca Wojewódzkiej Rady KGW Stefania Micha?ek.

 


Irena Szczypek