Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2018

Doposa?enie jednostek OSP  


W lutym bie??cego roku samorz?d z?o?y? wniosek o dofinansowanie doposa?enia jednostek OSP z terenu gminy. Wniosek zosta? z?o?ony w ramach konkursu og?oszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwo?ci. ?rodki pochodz? z Funduszu Sprawiedliwo?ci i mog? by? przeznaczone na nabycie wyposa?enia i urz?dze? ratownictwa, niezb?dnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpo?rednio na miejscu pope?nienia przest?pstwa. Wniosek Gminy Chmielnik zosta? pozytywnie oceniony, 14 marca w Podkarpackim Urz?dzie Wojewódzkim w Rzeszowie wójt Gminy Chmielnik Krzysztof Grad podpisa? umow? dotacyjn? z przedstawicielem Ministerstwa Sprawiedliwo?ci. Dzi?ki udzielonemu wsparciu do gminnych jednostek Ochotniczych Stra?y Po?arnych trafi nowoczesny sprz?t do ratowania zdrowia i ?ycia ludzi (zestawy ratownictwa medycznego, zestawy ratownictwa drogowego). W obecnym naborze 149 jednostek Ochotniczych Stra?y Po?arnej z Podkarpacia wzbogaci?o si? o ?rodki przeznaczone na zakup nowego sprz?tu. Gmina Chmielnik otrzyma?a dotacj? w wysoko?ci 78 740,64, z?.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej tj. Fundusz Sprawiedliwo?ci, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwo?ci, dzia?a od wrze?nia 2017 r. Fundusz rozporz?dza pieni?dzmi zas?dzanymi od sprawców przest?pstw.

Marek Czarnota