Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2018To dzia?o si? w Stowarzyszeniu „Nasza Wola” Konkurs na potraw? z jajkiem

9 kwietnia w Izbie Tradycji w Woli Rafa?owskiej go?cili?my w?adze Gminy Chmielnik oraz panie z Kó? Gospody? Wiejskich. Podczas mi?ego spotkania wielkanocnego odby? si? konkurs na potraw? z jajkiem w roli g?ównej. Komisja konkursowa stwierdzi?a, ?e wszystkie potrawy zas?uguj? na pierwsze miejsce, gdy? wspaniale wygl?daj? i pysznie smakuj?. Wszystkie ko?a otrzyma?y dyplomy w kszta?cie jajka.

 

3-majowe ognisko patriotyzmu


Jak co roku na placu Arena spotkali si? cz?onkowie Stowarzyszenia oraz mieszka?cy, aby w radosny sposób ?wi?towa? 3-maja. Zap?on??o ognisko, przy którym ?piewali?my pie?ni patriotyczne oraz piosenki ?o?nierskie. Pogoda dopisa?a, wi?c w mi?ej i radosnej atmosferze sp?dzili?my wspólnie to ?wi?teczne popo?udnie.


Konkurs o nagrod? Marsza?ka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów"

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafa?owska „Nasza Wola” chc?c si? sprawdzi? z?o?y?o do Zarz?du Województwa Podkarpackiego formularz zg?oszeniowy w III edycji konkursu o Nagrod? Marsza?ka Województwa Podkarpackiego - „NGO Wysokich Lotów".

To nagroda dla najlepszych organizacji pozarz?dowych maj?cych siedzib? i prowadz?cych dzia?alno?ci po?ytku publicznego (opart? przede wszystkim na wolontariacie) na terenie województwa podkarpackiego. Ka?da organizacja mog?a ubiega? si? o nagrod? w jednej z 5 kategorii:

  • polityka spo?eczna, zdrowie oraz dzia?alno?? pomocowa,
  • kultura i to?samo?? narodowa,
  • nauka, edukacja, sport i ?rodowisko,
  • spo?ecze?stwo obywatelskie oraz zrównowa?ony rozwój,
  • gospodarka, rynek pracy.

Nasze Stowarzyszenie z?o?y?o wniosek w kategorii „nauka, edukacja, sport i ?rodowisko”. Zaprezentowali?my 10 letni dorobek Stowarzyszenia w tym zakresie, a w szczególno?ci projekty realizowane w 2017 r. Z niecierpliwo?ci? czekamy na rozstrzygni?cie konkursu i wyniki obrad komisji konkursowej.

Danuta Szajna