Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2018

Rajd rowerowy Zabratówka 2018 na 100-lecie Niepodleg?ej 


 

W sobot? 8 wrze?nia w Zabratówce odby? si? „Rajd rowerowy Zabratówka 2018 na 100-lecie Niepodleg?ej”. Organizatorem imprezy by?a Gmina Chmielnik, a wspó?organizatorami Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku i Ochotnicza Stra? Po?arna w Zabratówce.

Celem rajdu by?o upami?tnienie 100-tnej rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci Polski, popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w regionie oraz promocja miejscowo?ci z terenu gminy. By?a to III edycja tego przedsi?wzi?cia, jednak tym razem w nowej ods?onie, gdy? oprócz wycieczki rowerowej zaplanowano wy?cig kolarski.

Tras? wy?cigu mia?a d?ugo?? 20 km i zosta?a wyznaczona przez malownicze zak?tki Zabratówki, drogi le?ne Nadle?nictwa Ka?czuga i drog? po?o?on? w Grzegorzówce. Trasa by?a wymagaj?ca, a za zabezpieczenie trasy odpowiada?y jednostki OSP z Zabratówki, B??dowej Tyczy?skiej – Krzywej i Chmielnika oraz policja. Na starcie stan??o 73 zawodników. Uczestnicy wystartowali w czterech kategoriach: OPEN, mundurowych, kobiet i osób do 16 roku ?ycia.

Wyniki ko?cowe zawodów:

Kategoria OPEN:

1. Mateusz Burda - ?a?cut

2. Patryk Burda - G?uchów

3. Robert Szczuc- Le?ajsk

Kategoria kobiet:

1. Dominika ?urek – Chmielnik

2. Dorota Mi?dlar – ?a?cut

3. Agnieszka Chwaszcz – Chmielnik

Kategoria do 16 lat:

1. Szymon Nowicki – Trzebownisko

2. Jakub Domin – Szklary

3. Wojciech Glazer – Zabratówka

Kategoria s?u?by mundurowe:

1. Andrzej Dziura – OSP Zabratówka

2. Ryszard Dziura – policja

3. Patryk Wac?awek – OSP Chmielnik

Wszyscy wyró?nieni zostali obdarowani pucharami i nagrodami, które ofiarowali liczni darczy?cy i sponsorzy. Nagrody wr?czyli Wójt Gminy P. Krzysztof Grad i Przewodnicz?ca Rady Gminy Chmielnik P. Gra?yna Dr??ek. Po zako?czonym wy?cigu na tras? wyruszy?a rowerowa wycieczka rodzinna oraz wycieczka Nordic Walking. Na zako?czenie imprezy wszyscy jej uczestnicy wzi?li udzia? w pikniku przygotowanym przez organizatorów i Ko?o Gospody? Wiejskich w Zabratówce. 


 

Marek Czarnota