Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2018
 Wie?? Gminna Nr 4/2018   

 

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Grudzie?2018Nr 4/2018
Pierwsza strona

 Wie?? Gminna Nr 4/2018

W NUMERZE:
URZ?D GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Inwestycje i remonty gminne w 2018 r. str. 3
 • Kanalizacja – to nie ?mietnik !!! str. 6

O?WIATA I KULTURA

 • ?wi?to Niepodleg?o?ci 1918 – 2018 str. 8
 • Do hymnu! str. 9
 • Jak to jest z tym uzale?nieniem? str. 9
 • Projekt konkursowy „Mali Polacy - niepodlegli, przedsi?biorczy” str. 10
 • Sto lat temu odzyskali?my niepodleg?o??! Kochamy Ci? Polsko !!! str. 11
 • Dzia?ania Przedszkola z okazji rocznicy odzyskania Niepodleg?o?ci str. 12
 • Uroczysto?ci w SP w Woli Rafa?owskiej str. 13
 • Planetobus str. 14
 • Przygotowania do ?wi?t w SP w Zabratówce str. 14
 • W bibliotece nie musi by? cicho str. 15
 • DKK rosn? w si?? str. 15
 • M?odzi dla Niepodleg?ej str. 16
 • Przemoc wobec osób starszych str. 17
 • Mi?, najukocha?sza zabawka jest z nami ju? 116 lat str. 18

GOPS CHMIELNIK

 • Zmiana wysoko?ci ?wiadcze? rodzinnych str. 19
 • Zespó? interdyscyplinarny str. 19
 • Karta Du?ej Rodziny str. 20

STOWARZYSZENIE

 • To ju? 10 lat dzia?alno?ci Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafa?owska „Nasza Wola” str. 20

OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA

 • Ewakuacja Domu Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku - ?wiczenia str. 24
Do pobrania:

 Wie?? Gminna Nr 4/2018

 

Wie?? Gminna z Chmielnika 

Nr 4/2018 Grudzie?
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<WG_2018_4.pdf (1,8 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec