Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2018

W bibliotece nie musi by? cicho 


15 lekcji bibliotecznych, 15 tematów dyskusyjnych, spotkanie autorskie. ??cznie, podczas tych zaplanowanych spotka?, bibliotek? odwiedzi?o oko?o 225 dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Sp?dzili?my ze sob? ponad 25 godzin, omówili?my 10 ambitnych tekstów literackich. Tylko podczas tych zaj??, dzieci wypo?yczy?y ponad 300 ksi??ek.

Nie chcia?am, ?eby tekst o dzia?alno?ci bibliotecznej brzmia?, jak suche sprawozdanie. Trzeba jednak od czego? zacz??, a liczby mówi? same za siebie. Wspó?praca ze Szko?? Podstawow? w Woli Rafa?owskiej uk?ada?a si? w bie??cym roku, podobnie zreszt?, jak w latach wcze?niejszych, wy?mienicie. Dzi?ki zaanga?owaniu Pa? nauczycielek- Pani Ewy, Pani Moniki, Pani Wies?awy i Pani Agaty, czytelnictwo w?ród dzieci w naszej miejscowo?ci wci?? jest na dobrym poziomie. Oczywi?cie, szacunek te? dla Rodziców, którzy pojawiaj? si? tutaj ze swoimi pociechami systematycznie.

Szczególne miejsce na li?cie wytrwa?ych zajmuje klasa III, która dzi?ki Pani Ewie, trzeci ju? rok, systematycznie odwiedza bibliotek? publiczn?, bior?c udzia? w zaj?ciach tematycznych. Czytali?my ksi??ki, robili?my plakaty, ogl?dali?my teatrzyk kamishibai, w oparciu o opowiadania ró?nych autorów rozmawiali?my na wiele ciekawych tematów- o przyja?ni, plotce, o szcz??ciu i prawach dziecka, o wojnie i niepodleg?o?ci, o wyprawach na ksi??yc i murze berli?skim, o wspó?pracy i szacunku do innych, o niepe?nosprawno?ci, ale te? o segregacji ?mieci i recyklingu.

Przedszkolaki, pod opiek? Pani Moniki, nie tylko robi?y pierwsze kroki poznaj?c biblioteczne zakamarki, nie tylko rozmawia?y i s?ucha?y bajek, ale te? z wielkim zaciekawieniem tropi?y ?lady dinozaurów i odkrywa?y tajniki archeologicznych wykopalisk i prehistorii.

Zdarza?o nam si? zamienia? bibliotek? w laboratorium chemiczne i poznawa? ?ycie ma?ej i doros?ej Marii Curie-Sk?odowskiej.

Czwartoklasi?ci zapoznali si? z bibliotecznymi katalogami i poznali kilka fachowych terminów- sygnatura, karta katalogowa, ksi?gozbiór podr?czny, ksi?ga inwentarzowa. I ju? nic, co biblioteczne, nie jest im obce.

Od pa?dziernika przy naszej bibliotece dzia?aj? te? dwa, nowe, Dyskusyjne Kluby Ksi??ki - dla dzieci i m?odzie?y. Dla wszystkich starczy miejsca, wi?c serdecznie zapraszamy.

W bibliotece nie musi by? cicho. W bibliotece ma by? weso?o i przyjemnie, bo biblioteka jest miejscem spotka?. A gdzie spotkanie, tam ludzie, a gdzie ludzie, tam s?ycha? gwar, rozmowy i ?miech. A dzieci maj? tu swoje, wyj?tkowe miejsce, bo dzi?ki nim, biblioteka t?tni ?yciem.


Agnieszka Ko?odziej
bibliotekarz z Woli Rafa?owskiej