Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2018

M?odzi dla Niepodleg?ej 


 


        

W przeddzie? uroczystych obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, na naszej lokalnej scenie w Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego mia? miejsce koncert na miar? koncertu jaki odby? si? na Stadionie Narodowym. Tego wieczoru w muzyczn?, sentymentaln? podró? zabrali nas m?odzi, którzy na t? okazj? przygotowali kilkana?cie utworów we w?asnej aran?acji. To by? ich subiektywny wybór, czasami zaskakuj?cy ale te? niebanalny, bo dzi?ki temu zebrani wys?uchali utworów mniej znanych i poszerzyli swoj? wiedz? o Polsce. Za?piewane przez m?odych artystów piosenki odwo?ywa?y si? do wa?nych, niejednokrotnie tragicznych wydarze? jakie zapisane s? na kartach historii naszej Ojczyzny. Ka?dy z widzów wzrusza? si? przy czym? innym, ale najwi?ksze oklaski zebra?y takie utwory jak: „Bia?y krzy?”, „Ostatnia niedziela”, „Dwa serduszka, cztery oczy”, „Rozkwita?y p?ki bia?ych ró?”, „Ja to mam szcz??cie”. Wyst?pom wokalnym towarzyszy?a oprawa s?owna, która mia?a dostarczy? wiedzy o konkretnym utworze, ale te? przedstawi? go w historycznym kontekst kontek?cie. Koncert zako?czy?o wspólne, uroczyste od?piewanie hymnu narodowego. To by? niesamowity wieczór, który na d?ugo pozostanie w naszej pami?ci i b?dzie przypomina? o tym jak wa?nej chwili doczekali?my i jaka praca przed nami, aby to z?e co mia?o miejsce nigdy si? nie powtórzy?o, a nasza Polska ros?a w si??. Jan Zamojski w XVI wieku wyrzek? takie s?owa: „...takie b?d? Rzeczypospolite, jakie ich m?odzie?y chowanie...” Patrz?c na m?odzie?, która przygotowa?a koncert mo?na powiedzie?, ?e Rzeczpospolita jest w bardzo dobrych r?kach.

„Koncert o Niepodleg?ej” powsta? dzi?ki zaanga?owaniu, talentowi i mi?o?ci do Ojczyzny nast?puj?cych osób: Patrycji Malinowskiej, Patrycji Nawojskiej, Marcina Nizio?a, Patryka Nazimka, Micha?a Chadama. O nag?o?nienie zadba? Zbigniew Szela, opraw? s?own? przygotowa?a Karolina Mrozek, a przepi?kne zdj?cia wykona?a Weronika Marciniec.

Oprac. Irena Szczypek