Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2018

Mi?, najukocha?sza zabawka jest z nami ju? 116 lat 


  

Mi?, najukocha?sza zabawka dzieci jest z nami ju? 116 lat. Jej posiadanie jest niezwykle wa?ne dla rozwoju emocjonalnego, dlatego Maluchy s? cz?sto zasypywane ró?nymi maskotkami, ale tylko jedna z nich w efekcie staje si? t? najwa?niejsz?. Dzieci w ten sposób zyskuj? poczucie bezpiecze?stwa i w tym ma?ym pluszowym misiu maj? wiernego przyjaciela, powiernika, towarzysza dzieci?cych zabaw, przytulank?. Misie s? zabierane na spacery, na obiadek, do lekarza i do ?ó?eczka. Czasami to mi? pierwszy dowiaduje si? o wszystkim co dla dziecka wa?ne, a nawet ociera? ?zy.

O tym jak bardzo dzieci lubi? misie ?wiadczy?a frekwencja na „Balu u Misia”, który zosta? w tym roku zorganizowany w Chmielniku przez bibliotekarki-animatorki. Misiowe urodziny ?wi?towa?o z nami 164 dzieci, ale t? liczb? trzeba podwoi?, bo ka?de dziecko przynios?o ze sob? ukochanego misia. Wst?pem do zabawy by?o przedstawienie teatralne „Bajkowe przygody mojego misia” w wykonaniu grupy Edu-Artis. Na widowni zasiedli mali widzowie i ich pluszowi przyjaciele. Po zako?czonym spektaklu ka?dy mia? ochot? na wspólne zdj?cie z misiem-aktorem. Nie wszystkim si? to uda?o, ale wszyscy mogli by? na jednej grupowej fotografii. Po takim wst?pie dzieci by?y gotowe na prawdziwy, taneczny bal. Ta?com i rado?ci nie by?o ko?ca, czasami trudno by?o dotrzyma? kroku najlepszym balowym tancerzom, ale bardzo liczna grupa ?wietnie bawi?a si? na parkiecie uczestnicz?c w zabawach animacyjnych, konkursach i tanecznej integracji. W przerwie mi?dzy jednym, a drugim maratonem tanecznym, odby?o si? bardzo wyczekiwane przez dzieci wr?czenie nagród w konkursie plastycznym. Konkurs na „Portret Misia” zgromadzi? 174 prace, wykonane z du?? pomys?owo?ci i ró?nymi technikami. Komisja konkursowa mia?a bardzo trudne zadanie i ostatecznie wybra?a 60 laureatów. Nagrody ksi??kowe trafi?y do 46 uczestników konkursu, natomiast zestawy upominkowe do 14. Na „Balu u Misia” nie mog?o zabrakn?? „ma?ego co nieco” i oczywi?cie miodku, misiowego przysmaku, który tym razem by? dodatkiem do herbaty. Dodatkow? atrakcj? dla dzieci by?o malowanie buziek, w które przez ca?y czas trwania zabawy tanecznej zaanga?owani byli cz?onkowie nieformalnej grupy Strefa Kultury M?odzie?owej. M?odzi tancerze i ich misie zm?czeni, ale rado?ni odta?czyli ostatni taniec i razem ze swoimi pluszowymi przyjació?mi wrócili do domów. Kolejne urodziny misia ju? za rok, ale mo?e to nie b?d? jedyne taneczne harce jakie mamy w zanadrzu dla najm?odszych. B?d?cie czujni!

Dzi?kujemy serdecznie wszystkim uczestnikom Konkursu Plastycznego „Portret Misia” i „Balu u Misia” za zaanga?owanie, entuzjazm i energi? jak? wnie?li do naszych wydarze?.

Inicjatywa zosta?a zrealizowana w ramach zadania publicznego pt. Fundusz lokalny „Twoja przestrze?” dofinansowanego ze ?rodków Gminy Chmielnik, którego operatorem jest Fundacja Przestrze? Lokalna.

 

Irena Szczypek
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku