Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2019

Informacja w sprawie ?wiadcze? 


Informacja o obowi?zku niezw?ocznego powiadamiania o zmianach maj?cych wp?yw na prawo do ?wiadcze? wychowawczych, ?wiadcze? rodzinnych oraz ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego

Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku przypomina, ?e w przypadku wyst?pienia zmian w liczbie cz?onków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian maj?cych wp?yw na prawo do ?wiadcze? wychowawczych 500+, ?wiadcze? rodzinnych oraz ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego osoba ubiegaj?ca si? oraz pobieraj?ca ww. ?wiadczenia zobowi?zana jest do niezw?ocznego powiadomienia o tych zmianach tut. Organ.

Uzyskanie dochodu dotyczy sytuacji spowodowanych w szczególno?ci:

 1. zako?czeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem zasi?ku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasi?ku przedemerytalnego lub ?wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego ?wiadczenia kompensacyjnego, a tak?e emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego ?wiadczenia uzupe?niaj?cego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim ?wiadczeniu uzupe?niaj?cym,
 5. rozpocz?ciem pozarolniczej dzia?alno?ci gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo?ecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 pa?dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze? spo?ecznych,
 6. uzyskaniem zasi?ku chorobowego, ?wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasi?ku macierzy?skiego, przys?uguj?cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskaniem ?wiadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasi?ku macierzy?skiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spo?ecznym rolników,
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego okre?lonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wy?szym i nauce.

W sytuacji uzyskania dochodu nale?y niezw?ocznie przed?o?y? w organie wyp?acaj?cym przyznane ?wiadczenia stosowny dokument okre?laj?cy dat? uzyskania dochodu oraz wysoko?? i rodzaj dochodu uzyskanego przez cz?onka rodziny za miesi?c nast?puj?cy po miesi?cu, w którym nast?pi?o uzyskanie dochodu.

Równie? w sytuacji, gdy osoba uprawniona do ?wiadcze? lub cz?onek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w pa?stwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest zwi?zany z podj?ciem przez dziecko kszta?cenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nale?y bezzw?ocznie poinformowa? o tym fakcie tut. Organ. Obowi?zek ten dotyczy osób pobieraj?cych, jak równie? sk?adaj?cych wniosek o:

 • ?wiadczenie wychowawcze na pierwsze oraz na drugie i kolejne dziecko,
 • zasi?ek rodzinny oraz dodatki do zasi?ku rodzinnego,
 • zasi?ek piel?gnacyjny,
 • ?wiadczenie piel?gnacyjne,
 • ?wiadczenie rodzicielskie,
 • specjalny zasi?ek opieku?czy,
 • jednorazowe ?wiadczenie „Za ?yciem”,
 • zasi?ek dla opiekuna.

Niepoinformowanie o zmianach maj?cych wp?yw na prawo do ?wiadcze? wychowawczych, ?wiadcze? rodzinnych oraz ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego mo?e skutkowa? powstaniem nienale?nie pobranych ?wiadcze?, a w konsekwencji - konieczno?ci? ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opó?nienie (aktualnie 7% w stosunku rocznym).

Anna Szyde?ko