Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2019

Zespó? Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik 


Zespó? Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik realizuje dzia?ania na rzecz przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie.

W sk?ad Zespo?u wchodzi 12 osób i s? to przedstawiciele:

  1. Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej;
  2. O?wiaty;
  3. Gminnej Komisji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych;
  4. Komisariatu Policji w Tyczynie;
  5. Kuratorskiej S?u?by S?dowej;
  6. Ochrony zdrowia;
  7. Organizacji pozarz?dowej.

W 2018 roku odby?o si? 18 posiedze? Zespo?u Interdyscyplinarnego, z których sporz?dzono listy obecno?ci i protoko?y.

Tematyka spotka? Zespo?u w 2018 roku obejmowa?a: omówienie skali problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy w oparciu o dane na temat liczby niebieskich kart wype?nianych przez policj? i O?rodek, omówienie sytuacji wybranych rodzin obj?tych procedur? Niebieskiej Karty, omówienie dzia?a?, jakie b?d? podejmowane przez Zespó? w kierunku rozpowszechniana informacji na temat przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie, omówienie procedur dotycz?cych przemocy w rodzinie, dyskusje nad zako?czeniem procedury Niebieskiej Karty, zaplanowanie spotka? na 2019 rok.

Spotkania Zespo?u maj? na celu popraw? sposobów udzielania pomocy osobom do?wiadczaj?cym przemocy i jej najbli?szemu otoczeniu.

Do Zespo?u Interdyscyplinarnego w 2018 roku wp?yn??o 18 „Niebieskich Kart -A” spisanych przez przedstawicieli:

  • Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej – 3,
  • Policji – 15.

W roku 2018 prowadzono 15 procedur „Niebieskie Karty” w?ród rodzin z terenu gminy Chmielnik, w tym 3 z 2017 roku.

Ogó?em w 2018 roku pracowa?o 16 grup roboczych, w tym w 2016 roku powo?ano 15 grup roboczych.

W 2018 roku odby?o si? 45 spotka? Grup Roboczych. Przedstawiciele poszczególnych instytucji opracowywali i realizowali plan dzia?ania pomocy rodzinie, diagnozowali i monitorowali sytuacj? rodziny. Z ka?dego spotkania grupy roboczej sporz?dzony by? protokó?.

Ponadto w 2018 roku zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporz?dzenia w sprawie procedury „Niebieska Karta” zako?czono 11 spraw, a zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1rozporz?dzenia w sprawie procedury „Niebieska Karta” zako?czono 1 spraw?.

W imieniu Gminy Chmielnik - Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku realizowa? w 2018 roku zadanie wynikaj?ce z ustawy o przeciwdzia?aniu przemocy w rodzinie w zakresie obs?ugi powo?anego Zespo?u Interdyscyplinarnego Zarz?dzeniem Nr 38/2011 Wójta Gminy z dnia 29.06.2011 roku i wydatkowano ?rodki na ten cel w kwocie 100,- z?.

El?bieta Korbecka


 

 

 

Zdrowych, spokojnych i radosnych ?wi?t
Zmartwychwstania Pa?skiego
oraz smacznego ?wi?conego w gronie najbli?szych

?ycz?

Kierownik oraz pracownicy
Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku