Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2019
 Wie?? Gminna Nr 2/2019  

 

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Lipiec 2019 Nr 2/2019
Pierwsza strona

 ?wi?to Gminy Chmielnik

W NUMERZE:
URZ?D GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Turniej Pi?karski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik – lipiec 2019 r. str. 3
 • GALICJA CUP 2019 Turniej pi?ki no?nej dla m?odzie?y szkolnej str. 3
 • Informacja dotycz?ca wybranych na now? kadencj? so?tysów oraz rad so?eckich poszczególnych wsi str. 4
 • Obowi?zek koszenia traw i niszczenia chwastów str. 4
 • Obowi?zki w zakresie nieczysto?ci ciek?ych str. 4
 • DEKLARACJA o wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi str. 5
 • Realizacja inwestycji i remontów gminnych w 2019 r. str. 6
 • Og?oszenie str. 7
 • Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik oraz Strategia Rozwi?zywania Problemów Spo?ecznych Gminy Chmielnik str. 7

O?WIATA I KULTURA

 • Mirror, mirror, on the wall whose English is the best of all? str. 8
 • Wielkie skarpetkowanie str. 8
 • Spotkanie z Agnieszk? Tyszk? - relacja str. 9
 • Wielkanocne spotkania str. 10
 • Projekt „Obie?y?wiat” podbija ?l?sk str. 10
 • Abecad?o Plastyka str. 12
 • O premierze przedstawienia „Igraszki z diab?em” s?ów kilka… str. 12
 • Z wycieczkowego szlaku do Lwowa str. 13
 • ?egnaj szko?o, czyli najtrudniejsze s? chwile po?egna?… str. 14
 • Najbardziej polskie z ukrai?skich miast str. 15
 • Zasady korzystania ze ?wietlicy w Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku str. 15

GOPS CHMIELNIK

 • Informacja dotycz?ca terminów sk?adania wniosków o ?wiadczenia na nowy okres str. 16
 • Informacja o wysoko?ci kryteriów uprawniaj?cych do ?wiadcze? rodzinnych i ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego str. 16
 • Informacja na temat ?wiadczenia „Dobry start” (300 z? dla ucznia) str. 17
 • Informacja na temat programu "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r. str. 17
 • Asystent rodziny str. 18
 • Pomoc spo?eczna informacja str. 19
 • Dziecko jako ofiara przemocy str. 19

STOWARZYSZENIE

 • Có? jeszcze ciekawego w SPON Gminy Chmielnik ? str. 20

OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA

 • ?wietlica OSP Zabratówka str. 21
 • X Powiatowe Zawody Sportowo-Po?arnicze M?odzie?owych Dru?yn Po?arniczych str. 21
 • Majowe dzia?ania stra?aków str. 22
Do pobrania:

 Wie?? Gminna Nr 2/2019

Wie?? Gminna z Chmielnika 

Nr 2/2019 Lipiec
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<WG_2019_2.pdf (1,4 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec