Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2019

Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik VIII kadencji w dniu 18 czerwca 2019r. podj?to nast?puj?ce uchwa?y:

SESJA Nr VII

  1. UCHWA?A NR VII/46/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Chmielnik.
  2. UCHWA?A NR VII/47/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud?etu Gminy za rok 2018.
  3. UCHWA?A NR VII/48/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytu?u wykonania bud?etu Gminy za rok 2018.
  4. UCHWA?A NR VII/49/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian bud?etu i zmian w bud?ecie Gminy Chmielnik na 2019 rok.
  5. UCHWA?A NR VII/50/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik.
  6. UCHWA?A NR VII/51/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego wsi B??dowa Tyczy?ska.
  7. UCHWA?A NR VII/52/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powo?ania Zespo?u dla wyra?enia opinii o kandydatach zg?oszonych na ?awników.
  8. UCHWA?A NR VII/53/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany sk?adu osobowego Komisji rewizyjnej oraz Komisji mandatowo-regulaminowej Rady Gminy Chmielnik.
  9. UCHWA?A NR VII/54/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z bud?etu Gminy Chmielnik dla Ochotniczej Stra?y Po?arnej B??dowa Tyczy?ska – Krzywa.

Tre?? wszystkich uchwa? Rady Gminy znale?? mo?na w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwa?y.

Adam Tereszkiewicz