Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2019

DEKLARACJA o wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 


Z uwagi na zapytania i w?tpliwo?ci mieszka?ców dotycz?ce konieczno?ci sk?adania pierwszej czy nowej deklaracji o wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poni?ej przestawiamy szczegó?ow? informacj? kto, gdzie, kiedy i z jakiej przyczyny powinien spe?ni? ten obowi?zek, wynikaj?cy zreszt? jak ca?y system gospodarowania odpadami z ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 1454 z pó?n. zm.).

Deklaracja o wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym dokumentem systemu gospodarowania odpadami, w którym w?a?ciciele nieruchomo?ci sami okre?laj? wysoko?? op?aty. Podmiotem zobowi?zanym do z?o?enia deklaracji jest w?a?ciciel nieruchomo?ci, przez w?a?ciciela nieruchomo?ci rozumie si? tak?e wspó?w?a?ciciela, u?ytkownika wieczystego, zarz?dc? lub u?ytkownika nieruchomo?ci, a tak?e inny podmiot w?adaj?cy nieruchomo?ci?.

Deklaracj? o wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nale?y z?o?y? do Wójta Gminy Chmielnik, na adres: Urz?d Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50.

 • Pierwsz? deklaracj? - w?a?ciciel nieruchomo?ci zobowi?zany jest z?o?y? w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo?ci pierwszego mieszka?ca lub powstania na danej nieruchomo?ci odpadów komunalnych (np. nabycie nieruchomo?ci, przeniesienie w?asno?ci).
 • Now? deklaracj? - w?a?ciciel nieruchomo?ci zobowi?zany jest z?o?y? w terminie 14 dni od dnia, w którym nast?pi?a zmiana danych b?d?cych podstaw? ustalenia wysoko?ci nale?nej op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okre?lonej w deklaracji ilo?ci odpadów komunalnych powstaj?cych na danej nieruchomo?ci (np. zmiana liczby osób zamieszkuj?cych nieruchomo?? – zgon, urodzenie dziecka, powrót z zagranicy, zmiana adresu zamieszkania czy zmiana sposobu zbierania odpadów).
 • Korekt? deklaracji - w?a?ciciel nieruchomo?ci sk?ada celem skorygowania b??du w uprzednio z?o?onej deklaracji (np. b??dnie wpisany pesel czy b??dnie wyliczona op?ata).
  Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa skorygowanie deklaracji nast?puje przez z?o?enie koryguj?cej deklaracji wraz z do??czonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
 • Wyga?ni?cie obowi?zku wnoszenia op?aty - w?a?ciciel nieruchomo?ci sk?ada w przypadku gdy na terenie nieruchomo?ci przestali zamieszkiwa? mieszka?cy lub przesta?y powstawa? odpady komunalne (np. zbycie nieruchomo?ci).

Deklaracj? o wysoko?ci op?aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nale?y z?o?y? odr?bnie dla ka?dej nieruchomo?ci. Przez nieruchomo?? rozumie si? grunt zabudowany budynkiem spe?niaj?cy funkcj? mieszkaln?, niemieszkaln? lub w cz??ci mieszkaln?, a w cz??ci niemieszkaln? albo budynek lub lokal o takich funkcjach o ile stanowi odr?bny przedmiot w?asno?ci.

 • Nieruchomo?? na której zamieszkuj? mieszka?cy - jest to nieruchomo?? na której faktycznie zamieszkuj? (bytuj?) mieszka?cy niezale?nie od czasowych nieobecno?ci zwi?zanych z wypoczynkiem, urlopem, leczeniem medycznym, itp.
 • Nieruchomo?? na której zamieszkuj? mieszka?cy, a w cz??ci lokalu mieszkalnego prowadzona jest obs?uga biurowa dzia?alno?ci gospodarczej - jest to nieruchomo?? na którym zamieszkuj? mieszka?cy i jednocze?nie prowadzona jest obs?uga biurowa dzia?alno?ci gospodarczej, a przedmiotowa dzia?alno?? nie jest prowadzona w tym lokalu.
 • Nieruchomo?? na której nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne - jest to nieruchomo?? na której nie zamieszkuj? mieszka?cy, a na której prowadzona jest dzia?alno?? gospodarcza czy te? spo?eczna, powoduj?ca powstawanie odpadów komunalnych, tj. domki letniskowe, obiekty u?yteczno?ci publicznej, placówki o?wiatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zak?ady rzemie?lnicze, us?ugowe i produkcyjne, o?rodki zdrowia, domy opieki, cmentarze, itp.
 • Nieruchomo?? któr? w cz??ci zamieszkuj? mieszka?cy, a w cz??ci gdzie nie zamieszkuj? mieszka?cy powstaj? odpady komunalne - jest to nieruchomo?? na której zamieszkuj? mieszka?cy i jednocze?nie prowadzona jest dzia?alno?? gospodarcza, która generuje odpady komunalne np. dom jednorodzinny w którym znajduje si? sklep, zak?ad fryzjerski, itp.
 • Nieruchomo?? na której nie zamieszkuj? mieszka?cy i nie powstaj? odpady komunalne - np. pustostan, budynek w stanie surowym otwartym lub zamkni?tym, itp.

Podsumowuj?c przypominamy, ?e w?a?ciciele nieruchomo?ci s? obowi?zani ponosi? na rzecz gminy, na terenie której s? po?o?one ich nieruchomo?ci, op?at? za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niezale?nie od ilo?ci posiadanych nieruchomo?ci.

Rada Gminy Chmielnik, dzia?aj?c na podstawie art. 6c ust. 2 cyt. ustawy, uchwa?? nr XVI/95/2016 z dnia 23 maja 2016 roku postanowi?a o odbieraniu odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci na których nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne. Zatem równie? w?a?ciciele nieruchomo?ci, na których nie zamieszkuj? stali mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne, obowi?zani s? t? op?at? uiszcza?.

Pami?tajmy, ?e uiszczanie op?aty w miejscu sta?ego zamieszkania lub zameldowania nie zwalnia z obowi?zku uiszczania op?aty na terenie gminy na której przebywamy czasowo np. w sezonie letnim i wytwarzamy odpady.

Lidia Urba?