Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2019

Mirror, mirror, on the wall whose English is the best of all? Dnia 6 czerwca 2019 r., jak co roku, w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego w Woli Rafa?owskiej, odby? si? Mi?dzyszkolny Przegl?d Teatrzyków Angloj?zycznych Szkó? Gminy Chmielnik.


  

Dnia 6 czerwca 2019 r., jak co roku, w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego w Woli Rafa?owskiej, odby? si? Mi?dzyszkolny Przegl?d Teatrzyków Angloj?zycznych Szkó? Gminy Chmielnik. W tym roku przyby?o do nas wielu m?odych artystów chc?cych pokaza? swój kunszt zarówno j?zykowy jak i sceniczny. Jako pierwsi pojawili si? uczniowie Szko?y Podstawowej nr 3 W Chmielniku, nast?pnie do??czyli do nas uczniowie Szko?y Podstawowej w Zabratówce, jako ostatni, niemniej bardzo wyczekiwani, próg naszej szko?y przekroczyli uczniowie Szko?y Podstawowej nr 2 w Chmielniku.

Przegl?d rozpocz?? si? od powitania przez Pani? Dyrektor wszystkich zebranych, nast?pnie uczniowie z poszczególnych szkó? w kolejno?ci losowej zaprezentowali przygotowane przez siebie historie. Artystyczne popisy uczniów rozpocz??y si? o godzinie 10:00. Bior?c pod uwag? fakt, i? nigdy nie wiemy, jaki repertuar przygotowali uczniowie poszczególnych szkó? – oczywi?cie pod czujnym okiem swoich opiekunów – wszyscy z ogromnym zaciekawieniem ws?uchiwali?my si? w prezentowane opowie?ci. W tym roku nie mogli?my narzeka? na brak urozmaicenia. Jako pierwsi na scenie wyst?pili gospodarze prezentuj?c nam histori?, jak ?e dobrze wszystkim znan?, Królewna ?nie?ka i siedmiu krasnoludków. W tej opowie?ci, zapatrzona w siebie królowa codziennie pyta lustro wisz?ce na ?cianie, kto jest najpi?kniejszy na ?wiecie: ‘Mirror, mirror on the wall who in this land is the most beautiful of all?’ Uzyskuj?c t? sam? odpowied? za ka?dym razem, królowa postanawia zniszczy? jedyn? przeszkod? stoj?c? na drodze jej pi?kna – ?nie?k?. Na szcz??cie ?nie?ka spotyka ?owc?, który okazuje jej dobro?, krasnoludków, ofiaruj?cych jej swoj? pomoc i dom, a przede wszystkim ksi?cia, który oferuje jej bezpieczn? przysz?o??. W rol? ?owcy i ksi?cia wcielili si? ch?opcy z klasy VI, w rol? krasnoludków ch?opcy z klasy IV i V, natomiast g?ówne role ?e?skie nale?a?y do uczennic z klasy VII. Nast?pnie na scenie pojawi?a si? grupa uczennic ze Szko?y Podstawowej nr 3 w Chmielniku, wraz z tajemniczym przedmiotem, jak si? okaza?o wehiku?em czasu, który przeniós? nas do staro?ytnego Egiptu. Uczennice mia?y szans? zaprezentowa? nam swoje zdolno?ci aktorskie w sztuce pt: „Naszyjnik Kleopatry”. Dzi?ki ich determinacji i po?wi?ceniu tytu?owy przedmiot, jak?e warto?ciowy, uda?o si? zwróci? prawowitemu w?a?cicielowi. Nie zabrak?o równie? elementu artystyczno - muzycznego. Uczennice ze Szko?y Podstawowej nr 2 w Chmielniku przedstawi?y nam historyjk? o brzydkim kacz?tku – opowie?? o odmienno?ci, odrzuceniu, poczuciu w?asnej warto?ci i przyja?ni. Uczniowie ze Szko?y w Zabratówce zaprezentowali nam histori? pt. „Swipples”, która opowiada?a o najszybszych, najs?odszych i najlepszych przedmiotach, które mo?na zdoby?.

To w?a?nie dzi?ki temu wydarzeniu uczniowie mieli okazj?, nie tylko do zaprezentowania, ale przede wszystkim rozwijania swoich zainteresowa? i umiej?tno?ci j?zykowych i aktorskich, kszta?towania wra?liwo?ci artystycznej oraz integracji ze ?rodowiskiem uczniów gminy Chmielnik. Gromkie brawa, które rozlega?y si? po ka?dym wyst?pie, ?wiadczy?y o tym, jak bardzo wyrównany poziom zaprezentowali wszyscy uczniowie. Ale nie tylko brawa by?y nagrod? dla uczniów. Po przerwie, podczas której uczniowie mieli czas na integracj? przy wspólnym posi?ku, nast?pi?o wr?czenie dyplomów oraz nagród rzeczowych wszystkim uczestnikom przegl?du. Podzi?kowania, w formie dyplomu, za przygotowanie uczniów do wyst?pów otrzymali równie? opiekunowie.

Na zako?czenie warto odpowiedzie? na pytanie, postawione w tytule: ‘Mirror, mirror on the wall whose English is the best of all’ Po tak ciep?ym przyj?ciu wszystkim wyst?pów przez publiczno?? zgromadzon? na sali gimnastycznej Szko?y Podstawowej w Woli Rafa?owskiej tylko jedna odpowied? jest mo?liwa: Wszyscy uczniowie zaprezentowali wspania?e umiej?tno?ci j?zykowe poparte nie mniej urzekaj?cym talentem aktorskim.


Mariola Szyde?ko