Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2019
 Wie?? Gminna Nr 3/2019  

 

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Pa?dziernik2019Nr 3/2019
Pierwsza strona


  

1 Listopada, jak co roku odwiedzamy groby naszych bliskich zmar?ych – pami?tajmy o bohaterach, którzy ?yli tutaj przed nami.

 

Walk? o to by ocali? od zapomnienia ludzi, którzy nara?ali lub po?wi?cili ?ycie ratuj?c bli?nich podj??o Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafa?owska „Nasza Wola” wydaj?c broszur? „Z mojej ma?ej ojczyzny Pami?? Nie Umiera” oraz realizuj?c projekt w ramach którego postawiono pomnik i ods?oni?to tablic? pami?tkow? Rozalii Sochy mieszkanki Woli Rafa?owskiej rozstrzelanej w 1942 r. przez hitlerowców za pomoc ?ydom. Wi?cej na ten temat w ?rodku numeru.

  


W NUMERZE:
URZ?D GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Setne urodziny Pani Magdaleny Czarnota str. 3
 • Medale za d?ugoletnie po?ycie ma??e?skie str. 3
 • Seniorze nie daj si? oszuka? str. 4

O?WIATA I KULTURA

 • Eksperymenty s? super str. 5
 • W pi?tek, na Grzywackiej, po sezonie czyli... kilka s?ów o integracyjnej wyprawie w góry str. 5
 • Historia pobytu „wujka” w domu Basistów z Jaworza str. 6
 • ?wi?to Gminy Chmielnik str. 6
 • "Urban Sketching - ?wiat szkicem widziany" str. 7
 • Wakacyjna Przygoda z j?zykiem angielskim str. 9
 • Czas na prze?ycie- spotkanie autorskie z Agnieszk? Lis str. 10
 • IV rajd Nordic Walking w Zabratówce str. 10
 • Kreatywni TROPiciele - mission complete str. 11
 • Co dalej z „Pokoleniem JPII”? Pielgrzymka szkó? podstawowych Chmielnika na Jasn? Gór? str. 12
 • Pierogowe ucztowanie str. 13

GOPS CHMIELNIK

 • Informacja -Karta Du?ej Rodziny str. 14
 • Informacja w sprawie ?wiadczenia dobry start oraz ?wiadczenia wychowawczego str. 14
 • Informacja w sprawie ?wiadcze? rodzinnych oraz ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego str. 15

STOWARZYSZENIE

 • Wycieczka historyczno-turystyczna str. 16
 • Rewizyta w Przec?awiu str. 16
 • Go?cie w Izbie Tradycji str. 16
 • ?wi?to Przedsi?biorczo?ci str. 17
 • "Pami?? nie umiera" str. 17
 • Stowarzyszenie KJ "Folkowa Podkowa" str. 18

OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA

 • Mi?dzygminne ?wiczenia stra?aków "CHMIELNIK 2019" str. 19
 • Stra?acki Grill - 2 Maraton MTB Zabratówka str. 20
Do pobrania:

 Wie?? Gminna Nr 3/2019


Wie?? Gminna z Chmielnika 

Nr 3/2019 Pa?dziernik
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<WG_2019_3.pdf (1,9 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec