Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2019

Setne urodziny Pani Magdaleny Czarnota 


Wyj?tkowa uroczysto?? mia?a miejsce w dniu 25 wrze?nia bie??cego roku. Swoje setne urodziny obchodzi?a w tym dniu Pani Magdalena Czarnota – mieszkanka wsi Zabratówka.


Z tej niezwyk?ej okazji w domu Szanownej Jubilatki pojawili si? najbli?si, przedstawiciele w?adz samorz?dowych na czele z Wójtem Gminy Panem Krzysztofem Grad. Zgromadzeni wr?czaj?c bukiety kwiatów, s?odko?ci, ?yczyli Jubilatce pogody ducha, kolejnych lat w zdrowiu, w gronie troskliwych i ?yczliwych osób. Nast?pnie wszyscy go?cie g?o?no za?piewali „Dwie?cie lat”. Nie zabrak?o tak?e tradycyjnego w takich momentach toastu wzniesionego lampk? szampana oraz urodzinowego tortu.

Serdecznie gratulujemy i sk?adamy ?yczenia zdrowia, szcz??cia i wszelkiej pomy?lno?ci.

Nie cz?sto zdarza si?, aby ?piewano komu? "dwie?cie lat" poniewa? 100 lat ma ju? za sob?. Tak by?o 25.09.2019 roku kiedy obchodzili?my wyj?tkow? uroczysto?? 100-lecia urodzin Pani Magdaleny Czarnoty mieszkanki wsi Zabratówka.

W tym wyj?tkowym dniu Pani Magdalenie towarzyszy?a najbli?sza rodzina, przyjaciele oraz w?adze samorz?dowe. Wójt Gminy Chmielnik obecny na uroczysto?ci ?yczy? Jubilatce dobrego zdrowia, pomy?lno?ci oraz optymizmu na dalsze szcz??liwe lata. Atmosfera spotkania wprawi?a Jubilatk? w tak dobry nastrój, i? bardzo ch?tnie wraca?a my?lami do trudnych lat m?odo?ci sp?dzonych w okresie wojennym. Wszyscy obecni dostojnej Jubilatce sk?adali serdeczne gratulacje i gor?ce ?yczenia zdrowia, szcz??cia, pomy?lno?ci oraz samych przyjemnych i spokojnych dni.

?yczymy zdrowia i dalszej pomy?lno?ci!

Agata Bolanowska Kierownik USC