Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2019

Go?cie w Izbie Tradycji 


 

8 sierpnia w Izbie, w Woli Rafa?owskiej odby?o si? wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kó? Gospody? Wiejskich z przewodnicz?c? p. Janin? Ku?niar i wiceprzewodnicz?c? p. Stefani? Micha?ek. Tematem spotkania by?o „Ochrona tradycji i kultury w ?rodowisku wiejski na podstawie Izby Tradycji w Woli Rafa?owskiej”. Poruszono równie? sprawy nurtuj?ce cz?onkinie KGW. Nasza Izba i dzia?ania zrobi?y na go?ciach du?e wra?enie.

Prezes Stowarzyszenia Danuta Szajna