Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2019

?wi?to Przedsi?biorczo?ci 


  

25 sierpnia w Woli Rafa?owskiej, na Placu Arena, zosta?a otworzona nowo wybudowana wiata widowiskowo-taneczna, na któr? czekali?my od lat. Odby?o si? to podczas II ?wi?ta Przedsi?biorczo?ci. Symbolicznego przeci?cia wst?gi dokona?a Wojewoda Podkarpacki - pani Ewa Leniart, Wójt Gminy Chmielnik - pan Krzysztof Grad, So?tys – pani Zdzis?awa Dubaj-Kaczor i by?y so?tys – pan Jan Kasiak, Prezes Stowarzyszenia - Danuta Szajna oraz przedstawiciel m?odzie?y – Patryk Nazimek.

Podczas imprezy prezentowa?o si? kilkunastu przedsi?biorców oferuj?c swoje wyroby. Na nowej scenie wyst?pi?y dzieci ze Szko?y Podstawowej w Woli Rafa?owskiej, zespo?y ?piewacze z Cierpisza, Zabratówki i Chmielnika, który zaprezentowa? „Cyganów”, Zespó? Ósemka z Zabratówki oraz grupa ta?ca indyjskiego. Dzi?ki dotacji z Urz?du Gminy wszystkie atrakcje dla dzieci oraz wst?p na pod?og? by?y darmowe.

Organizacja ?wi?ta Przedsi?biorczo?ci wsparta by?a równie? przez Fundacj? Przestrze? Lokalna. Stowarzyszenie otrzyma?o grant o warto?ci 1500 z? na realizacje zadania „Plac ARENA miejscem rekreacyjno-sportowo-kulturalnym wsi Wola Rafa?owska”. Wykorzystano go na: uaktualnienie i wzbogacenie informacji w „oazach”, aby zapewni? mieszka?com i turystom rzeteln? informacj? dotycz?cej przedsi?biorców i walorów wsi; wykonanie instalacji elektrycznej w wiacie tanecznej, op?acenie zespo?u tanecznego oraz przygotowanie cateringu dla artystów i go?ci.

?wi?to Przedsi?biorczo?ci organizowali?my we wspó?pracy z Rad? So?eck?, miejscow? OSP, która by?a odpowiedzialna za zabezpieczenie medyczne podczas imprezy oraz Bibliotek? Publiczn? w Woli Rafa?owskiej i m?odzie?? tu dzia?aj?c?, która podczas ca?ej imprezy prowadzi?a stref? aktywno?ci dla dzieci – malowanie twarzy, zabawy, konkursy.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przy organizacji imprezy serdecznie dzi?kujemy.

 

Prezes Stowarzyszenia Danuta Szajna