Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2019

?wiat oczami podró?ników 


Wielu ludzi odbywa dalekie podró?e nie tylko po to, aby wypocz?? w luksusowych hotelach czy zmieni? klimat, ale tak?e po to, aby "ob?askawi?" ?wiat - pozna? go i pokocha? w jego ró?norodno?ci. O tym przekonali si? uczniowie Szko?y Podstawowej nr 3 w Chmielniku podczas spotka? z niezwyk?ymi podró?nikami.

W ostatnim czasie mia?y miejsce dwa takie spotkania, podczas których oczami obie?y?wiatów spojrzeli?my na dwa odleg?e kontynenty - Ameryk? Po?udniow? i Afryk?.

Prezentacje te zawiera?y przede wszystkim sporo ciekawostek dotycz?cych danego regionu, zamieszkuj?cych go ludzi i zwierz?t, a tak?e pokaz rekwizytów przywiezionych z wypraw.

12 listopada uczniowie naszej szko?y mieli okazj? uczestniczy? w spotkaniu z podró?nikiem, snuj?cym egzotyczne opowie?ci o Amazonii. Go?? zwróci? uwag? s?uchaczy na sytuacj? spo?eczn? tego regionu. Opowiedzia? o ci??ko pracuj?cych tubylcach, którzy na zatrudnienie, np. przy za?adunku statków towarowych, czekaj? czasem bardzo d?ugo, cho? zarobione pieni?dze nie wystarczaj? na utrzymanie, st?d wielu z nich jest bezdomnych. Podczas prezentacji podró?nik zaciekawi? wszystkich opowiadaniem o ekstremalnej wyprawie do d?ungli, z dala od wysoko rozwini?tej cywilizacji, w?ród cz?sto niebezpiecznych dla cz?owieka tropikalnych ro?lin i zwierz?t. Wy?wietli? slajdy prezentuj?ce: podró? czó?nem po Amazonce, ?ycie w lesie tropikalnym i por? deszczow?, prac? rybaków oraz domy na wodzie. U?wiadomi? s?uchaczom, jak tajemniczym, ale te? cennym dla ?wiata miejscem jest Amazonia.

Kolejna wyprawa, tym razem do Tanzanii, mia?a miejsce 06.12.2019 r., za spraw? m?odej podró?niczki wolontariuszki - pani Aleksandry Ludwin, która odwiedzi?a nasz? szko?? w ramach dzia?a? Polskiej Akcji Humanitarnej. Zaprezentowane zdj?cia i filmy obna?y?y prawd? o niezwyk?o?ci tamtejszej kultury, ale tak?e o trudnych realiach codziennego ?ycia, jak: bieda, niedo?ywienie, utrudniony dost?p do edukacji, a tym samym brak perspektyw na lepsz? przysz?o??. Dzi?ki relacji pani Oli uczniowie nie tylko poznali jedno oblicze Tanzanii, ale tak?e zrozumieli wa?n? misj? organizacji nios?cych pomoc dla potrzebuj?cych krajów Afryki.

Zapewne spojrzenie na ?wiat oczami innych ludzi to nie to samo, co spojrzenie na ?wiat w?asnymi oczami. Czasem jednak warto skorzysta? z innej perspektywy, aby wyzby? si? stereotypów, dostrzec to co najwa?niejsze i doceni? to si? ma.

 

Monika Wójcik
SP3 w Chmielniku