Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2019

Kalendarium z ?ycia SP im. Stefana Kard. Wyszy?skiego w Woli Rafa?owskiej 


Markowa - w 80. rocznic? najazdu Sowietów na Polsk?, grupa m?odzie?y z naszej szko?y wyjecha?a do Muzeum Polaków Ratuj?cych ?ydów podczas II wojny ?wiatowej im. Rodziny Ulmów do Markowej, tam mieli okazj? uczestniczy? w niecodziennej lekcji historii.


Wyjazd na film w Multikinie pt. „Legiony”, poprzedzony prelekcj? przedstawiciela IPN oddzia? Rzeszów, który nakre?li? uczniom t?o historyczne filmu.

Wyjazd do kina za Rogiem w ?a?cucie oraz do sali zabaw w Handzlówce – gdzie dzieci z oddzia?u przedszkolnego mia?y mo?liwo?? zapoznania si? z nieznanymi legendami oraz ba?niami Polskimi. Ca?o?? wyprawy dope?ni?a wspólna zabawa w sali zabaw.


Spotkanie z Pani? Agnieszk? Lis – autork? wielu powie?ci dla doros?ych i dzieci przybli?y?o uczestnikom prac? pisarza i odpowiedzia?a na pytanie: „Czy pisanie jest ci??k? prac? oraz dlaczego warto czyta? ksi??ki”.

„Pasowanie na przedszkolaka” to pierwsza wyj?tkowa uroczysto?? w ?yciu dzieci, które we wrze?niu tego roku po raz pierwszy rozpocz??y swoj? przygod? z przedszkolem. W naszej szkole odby?o si? ono 20 wrze?nia. Dla najm?odszych by?o to ogromne prze?ycie, z u?miechami na twarzach recytowa?y wierszyki, ta?czy?y i ?piewa?y piosenki otrzymuj?c od rodziców i zaproszonych go?ci gromkie brawa po czym Pani Dyrektor za pomoc? „czarodziejskiego lizaka” dokona?a uroczystego „Aktu pasowania”.


4 pa?dziernika, jak co roku, zorganizowano w naszej szkole „Dzie? Tabliczki Mno?enia”. Przez ca?y dzie? na przerwach uczniowie mieli mo?liwo?? sprawdzi? swoj? znajomo?? tabliczki mno?enia pod nadzorem specjalnie powo?anej Komisji, która sprawdza?a znajomo?? tabliczki mno?enia.

14 pa?dziernika podczas obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej swoje ?wi?to obchodzili równie? pierwszoklasi?ci, do którego przygotowywali si? od pocz?tku roku szkolnego. Uczniowie ubrani w galowy uczniowski strój, przed zebran? spo?eczno?ci? szkoln? oraz rodzicami przyrzekali by? wzorowymi i godnymi na?ladowania uczniami naszej szko?y.

Maj?c na uwadze jak wa?na jest troska o zdrowie i dlaczego warto jest zna? zasady pierwszej pomocy, w szkole by?y obchodzone „?wiatowy Dzie? Kr?gos?upa” oraz „Dzie? Pierwszej Pomocy”. W trakcie warsztatów u?wiadamiano uczniom dlaczego tak wa?na jest dba?o?? o zdrowie oraz znajomo?? odpowiedniego zachowania w sytuacjach zagra?aj?cych ?yciu.

Promuj?c zdrowy styl ?ycia nie mo?na zapomnie? o sporcie. Od 25 pa?dziernika na boisku naszej szko?y odbywaj? si? treningi Juventus Academy. Pod okiem trenerów trzynastu naszych m?odych sportowców szkoli swoje umiej?tno?ci pi?karskie.

28 listopada nasza szko?a zamieni?a si? w magiczne miejsce. Szko?? odwiedzi?y postacie z bajek, dobre wró?ki, dzielni super bohaterowie czy te? czarownice. A wszystko to z okazji Andrzejek.

Wizyta ?wi?tego Miko?aja. 6 grudnia Kochany ?wi?ty wraz z pomocnikami odwiedzi? i obdarowa? prezentami wszystkie grzeczne dzieci. Aby dosta? podarunek ka?da klasa musia?a wykaza? si? artystycznymi talentami. Mamy nadziej?, ?e za rok równie? do nas ?wi?ty zago?ci.

Monika Pondel
SP im. Stefana Kard. Wyszy?skiego w Woli Rafa?owskiej