Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2019

Kocham Ojczyzn? 


Kocham Ojczyzn? wi?cej ni? w?asne serce i wszystko, co czyni? dla Ko?cio?a, czyni? dla niej”. (Kard. Stefan Wyszy?ski)


Wiele si? mówi o wspó?czesnym patriotyzmie. Czy bycie patriot? jest niemodne? Czy teraz, kiedy nikt nie wymaga od nas, aby?my walczyli z broni? w r?ku patriotyzm jest potrzebny? Przecie? jeste?my obywatelami Europy, obywatelami ?wiata. „Ibi Patria, ubi bene” („Tam Ojczyzna, gdzie dobrze”) powiedzia? staro?ytny polityk i filozof Cyceron. Czy rzeczywi?cie?

Pierwsze skojarzenia, które pojawi? si? w naszej g?owie, gdy s?yszymy s?owo "patriotyzm" to mi?o?? do ojczyzny. To niezwykle szerokie poj?cie. Nie wi??e si? ono jednak tylko z czczeniem i rozpami?tywaniem przesz?o?ci historycznej. To ka?dy dzie? naszego ?ycia. Ka?dy dobry uczynek, dobre s?owo, poczucie odpowiedzialno?ci za innych, za otaczaj?cy nas ?wiat. To ?wiadectwo jakie dajemy o sobie.

Nasza szko?a podejmuje szereg dzia?a? zwi?zanych z kszta?towaniem postaw patriotycznych, poczucia dumy i to?samo?ci narodowej.

17 wrze?nia br., w 80. rocznic? najazdu Sowietów na Polsk?, nasi uczniowie z klasy VII i VIII zwiedzili Muzeum Polaków Ratuj?cych ?ydów podczas II wojny ?wiatowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Mieli tam okazj? uczestniczy? w niecodziennej lekcji historii. Poznali tragiczne losy polskich ?ydów, m.in. Wiktorii i Józefa Ulmów, którzy dali schronienie o?mioosobowej rodzinie ?ydów, za co zostali brutalnie zamordowani wraz z sze?ciorgiem ma?ych dzieci i siódmym nienarodzonym.

Delegacja naszej szko?y uczestniczy?a równie? w uroczysto?ci ods?oni?cia pami?tkowej tablicy na grobie Pani Rozalii Sochy, mieszkanki wsi, która za pomoc i ukrywanie ?ydów podczas II wojny ?wiatowej zosta?a rozstrzelana przez Niemców w 1942 roku. Warto tu wspomnie?, ?e w Woli Rafa?owskiej i okolicznych miejscowo?ciach by?o wielu ludzi, którzy z nara?eniem ?ycia w?asnego i swoich bliskich, udzielali pomocy ?ydom. Nazwisko Pani Rozalii Sochy odnale?? mo?na tak?e na murze przy wej?ciu do Muzeum Polaków Ratuj?cych ?ydów podczas II wojny ?wiatowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, gdzie znajduj? si? nazwiska osób ratuj?cych Polaków pochodzenia ?ydowskiego. Spo?eczno?? szkolna zobowi?za?a si? do sprawowania szczególnej opieki nad t? mogi??.

W??czyli?my si? aktywnie w akcj? Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szko?a pami?ta”. Celem tej inicjatywy by?o zorganizowanie dzia?a? upami?tniaj?cych wa?ne postaci oraz wydarzenia.

W li?cie zapraszaj?cym do udzia?u w akcji Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski pisa?: "Zbli?aj? si? dni, w których w szczególny sposób pami?tamy o zmar?ych. Porz?dkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali si? w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pami?? o nich jest wyrazem szacunku dla ich ?ycia i dokona?". Jak?e istotne to s?owa. Warto tu bowiem przytoczy? s?owa wybitnego Polaka, cz?owieka, który dla wielu jest symbolem odzyskania niepodleg?o?ci, Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego, który powiedzia?: "Naród, który nie szanuje swojej przesz?o?ci, nie zas?uguje na szacunek tera?niejszo?ci i nie ma prawa do przysz?o?ci".

Podejmuj?c t? inicjatyw? chcieli?my pokaza?, ?e pami?tamy, ?e jeste?my wdzi?czni tym, którzy do?o?yli wszelkich stara?, by?my dzi? mogli ?y? w wolnej Polsce, ?e darzymy ich ogromnym szacunkiem i chcemy czerpa? przyk?ad z ich postaw.

Kulminacja aktywno?ci zaplanowana zosta?a na 25 pa?dziernika br. W tym czasie uczniowie naszej szko?y wraz ze swoimi wychowawcami odwiedzili cmentarz parafialny, by tam zapali? znicze i zmówi? modlitw? przy grobach osób zas?u?onych i cenionych w naszej spo?eczno?ci.

Jedn? z mogi?, przy której si? zatrzymali, by? grób Pani Rozalii Sochy. Jej postawa sk?oni?a do g??bszego zastanowienia si? nad istot? naszego cz?owiecze?stwa, odwagi i ofiarno?ci.

Ponadto uczniowie uporz?dkowali bezimienne i opuszczone groby. Modlitwa i zapalenie zniczy na grobach mieszka?ców wsi by?y okazj? do poznania historii Ma?ej Ojczyzny.

Klasy odwiedzaj?ce miejscowy cmentarz nie zapomnia?y tak?e o wielkim Polaku, patriocie, Stefanie Kardynale Wyszy?skim, zapalaj?c symboliczne ?wiate?ka pod pomnikiem Patrona szko?y.

Innym dzia?aniem podj?tym w ramach inicjatywy "Szko?a Pami?ta" by?o w??czenie si? w XIV edycj? akcji organizowanej przez TVP Rzeszów "?wiate?ko Pami?ci dla ?yczakowa". Zbiórk? bia?ych i czerwonych zniczy zorganizowa?o Szkolne Ko?o Caritas. Zbiórka taka przeprowadzana by?a w naszej szkole ju? po raz kolejny. Zebrane znicze przekazane zosta?y za wschodni? granic? i tam, 1 listopada, zap?on??y na polskich grobach na Cmentarzu Orl?t Lwowskich, Cmentarzu ?yczakowskim oraz na innych ma?ych cmentarzach w miejscowo?ciach obwodu lwowskiego.

Zwie?czeniem dzia?a? by?o radosne ?wi?towanie 101 rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci.

8 listopada spo?eczno?? szkolna zgromadzi?a si? w sali gimnastycznej, by razem prze?ywa? t? donios?? chwil?. O godz. 11.11, w obecno?ci sztandaru szko?y, od?piewane zosta?y 4 zwrotki hymnu narodowego. Tym samym w??czyli?my si? w akacj? "Szko?a do hymnu". Przedsi?wzi?cie to by?o kontynuacj? ubieg?orocznej inicjatywy "Rekord dla Niepodleg?ej", w której wzi??o udzia? ponad 20 tys. polskich szkó?, przedszkoli, placówek o?wiatowych w kraju i za granic?.

Kolejnym punktem naszego ?wi?towania by? program artystyczny w wykonaniu uczniów kl. V-VII. Wraz z m?odymi artystami przebyli?my trudn?, a jednocze?nie pi?kn? drog? Polski od jej narodzin, przez upadek do rozkwitu wolno?ci i suwerenno?ci. Spektakl sk?ania? do refleksji: czym dla nas jest ojczyzna, co to znaczy by? patriot?. To by?a pi?kna lekcja szacunku wobec tradycji, historii i mi?o?ci do Ojczyzny.

Pantomima "Polsko, nie jeste? ju? niewolnic?..." zosta?a równie? zaprezentowana mieszka?com wsi 11 listopada podczas Ogniska Patriotycznego w ramach wspó?pracy szko?y ze Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Wsi "Nasza Wola". W wieczorny mrok pop?yn??y d?wi?ki melodii pie?ni patriotycznych znanych ka?demu Polakowi. Sugestywnie zaprezentowane fragmenty z dziejów Polski sprawi?y, ?e w niejednym oku zakr?ci?a si? ?za. Jak si? okazuje, czasami s?owa s? zbyteczne, by odda? to, co wa?ne.

Szczególnym momentem naszego szkolnego niepodleg?o?ciowego spotkania by?o odczytanie listu nades?anego na r?ce Pani Dyrektor Haliny Dr??ek od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, za udzia? szko?y w Mi?dzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Pi?kna Nasza Polska Ca?a, upami?tniaj?cym setn? rocznic? odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci.

Przed nami kolejne wa?ne wydarzenie. Ju? 7 czerwca 2020 r. Patron naszej szko?y, niez?omny ?wiadek wiary, S?uga Bo?y Stefan Kard. Wyszy?ski zostanie beatyfikowany. Informacja o tym wydarzeniu nape?ni?a nasze serca ogromn? rado?ci?.

Podj?li?my szereg dzia?a?, dzi?ki którym w??czymy si? w dzie?o beatyfikacji. Po raz kolejny pochylimy si? nad postaci? tego Wielkiego Polaka. Jego nauk?, postaw? wobec wiary, ojczyzny, drugiego cz?owieka przekazywa? b?dziemy innym - podczas spotka?, konkursów, wyst?pów artystycznych. Jako zwie?czenie naszych dzia?a? zaplanowali?my uczestniczenie w uroczysto?ciach beatyfikacyjnych w Warszawie na placu Pi?sudskiego.

Na koniec wró?my jeszcze raz do atmosfery tamtych dni, gdy Polska odradza?a si? po ponad stu latach niepodleg?o?ci. Czy mamy w sobie tamt? rado??? Rado??, która wynika?a z faktu, i? po latach niewoli Polska znów wróci?a na mapy ?wiata, ?e spe?ni?o si? marzenie kilku pokole? Polaków o wolnej, niezale?nej Ojczy?nie.

Zatrzymajmy si? na chwil?. Rozejrzyjmy dooko?a. Spójrzmy na pi?kno otaczaj?cej nas przyrody. Spójrzmy w oczy spotkanych ludzi. Odnajd?my w sobie dzieci?c? rado?? i zachwyt. Nie wstyd?my si? uczu?. Polska to nasza Ojczyzna. Warto zrobi? wszystko, aby nast?pne pokolenia mog?y cieszy? si? jej pi?knem i rozkwitem, bo przecie? Polak - to brzmi dumnie.

 

Agata Litwin – ?lemp
SP im. Stefana Kard. Wyszy?skiego w Woli Rafa?owskiej