Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1-2-3/2020

Razem mo?emy wi?cej! 


 

W wyniku fali powodziowej, która przesz?a przez Gmin? Chmielnik w pi?tek 26 czerwca br. ucierpia?o kilkadziesi?t domów. Wiele rodzin utraci?o znaczn? cz??? swojego dobytku, lecz mimo ci??kiej sytuacji w b?yskawicznym tempie zacz?li porz?dkowa? skutki zniszcze?, jakie spowodowa?a woda. W swoich wysi?kach nie pozostali zdani na samych siebie - do pomocy wkroczy?o wojsko, stra?, oraz grupa wolontariuszy, która zebra?a si? na facebookowym wydarzeniu "Pomoc dla powodzian z Gminy Chmielnik".

„Chcemy pokaza?, ?e si?a cz?owiecze?stwa jest ponad si?ami natury i pomóc osobom, które ucierpia?y podczas powodzi. Na ten moment zbieramy informacj? o tym kto i jakiej konkretnie pomocy potrzebuje, wraz z ch?tnymi osobami pomagamy w sprz?taniu domostw oraz organizujemy zbiórk? najpotrzebniejszych rzeczy, aby dzia?a? zgodnie z zasad? KONKRETNA POTRZEBA = KONKRETNA POMOC” - tak brzmia? opis akcji na portalu spo?eczno?ciowym Facebook. Pocz?tkowo mia?a ona zrzeszy? kilka, kilkana?cie osób i zagwarantowa? pomoc kilku najbardziej potrzebuj?cym rodzinom. Zainteresowanie wydarzeniem przeros?o jednak naj?mielsze oczekiwania - w ci?gu 3 dni od utworzenia zainteresowanych udzieleniem pomocy powodzianom by?o ju? blisko 300 osób! Do akcji przy??czy?a si? Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku, która sta?a si? magazynem dla przynoszonych przez ofiarodawców darów, które nast?pnie kompletowane by?y w pakiety dla potrzebuj?cych rodzin. Od samego pocz?tku akcja prowadzona by?a zgodnie z zasad? KONKRETNA POTRZEBA = KONKRETNA POMOC, co wymaga?o sporego wysi?ku logistycznego oraz zaplecza ludzkiego. Cz??? wolontariuszy zbiera?a informacje od poszczególnych rodzin dotycz?ce potrzeb, inni monitorowali przyniesione dary i aktualizowali wirtualn? list? potrzeb, jeszcze inni pakowali zgromadzone w magazynie artyku?y w pakiety dla konkretnych rodzin oraz dostarczali pod wskazane adresy.

Wraz z kolejnymi dniami akcja nabiera?a coraz wi?kszego rozp?du - powsta?a szczegó?owa Baza Powodzian a tak?e Baza Darczy?ców, czyli osób, które zdecydowa?y si? skompletowa? ca?? paczk? dla rodziny lub ofiarowa? konkretne rzeczy. Mo?na ?mia?o powiedzie?, ?e pocz?tkiem lipca przez Gmin? Chmielnik przesz?a druga powód? - powód? pomocy i wsparcia, które wyla?o si? z ludzkich serc. Liczby artyku?ów higienicznych, ?rodków czysto?ci, po?cieli i innych niezb?dnych dla powodzian rzeczy, które dostarczone zosta?y do Biblioteki nie sposób by? zliczy?! Ka?dego dnia pojawia?y si? nowe twarze, nowi darczy?cy, nowe wsparcie. Dodatkowo, zg?osi?y si? równie? osoby, które w imieniu firm podarowa?y potrzebne ?rodki czysto?ci oraz ko?dry i poduszki, za które bardzo jeszcze raz dzi?kujemy w imieniu organizatorów i obdarowanych rodzin.

Dotychczas w ca?ej akcji "Pomoc powodzianom z Gminy Chmielnik" wzi??o udzia? kilkunastu wolontariuszy, kilkudziesi?ciu a mo?e nawet kilkuset ofiarodawców. W pe?ni skompletowane pakiety pomocowe przekazane zosta?y 37 rodzinom. Akcja nadal trwa, cho? ju? w nieco zwolnionym tempie, poniewa? podstawowe potrzeby uda?o si? ju? zaspokoi?. Je?li jaka? rodzina potrzebuje pomocy a jeszcze jej nie otrzyma?a - nadal mo?na kontaktowa? si? z organizatorkami wydarzenia, b?d? zostawi? informacje w Bibliotece w Chmielniku.

Ca?a akcja by?a oddolnym zrywem spo?ecznym – zosta?a stworzona i poprowadzona z potrzeby serca przez mieszka?ców Gminy Chmielnik, okolicznych gmin oraz wielu innych wsi i miast. I cho? stanowi ona zapewne jedynie krople w morzu potrzeb rodzin poszkodowanych, a ich walka o powrót do rzeczywisto?ci dopiero si? zaczyna, to pozostaje wierzy?, ?e ten gest od drugiego cz?owieka cho? troch? da? im nadziej? na lepsze jutro. Raz jeszcze wielkie podzi?kowania w stron? tych, którzy w??czyli si? w pomoc a poszkodowanym Rodzinom ?yczymy du?o si?y i wytrwa?o?ci maj?c nadziej?, ?e jak najszybciej uda si? zaradzi? skutkom powodzi i powróci? do prowadzonego dotychczas ?ycia.


Magdalena Sitarz, Klaudia Rejman
– inicjatorki i organizatorki akcji.