Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1-2-3/2020

Tworzymy wyj?tkowe miejsce 


 

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku przez ca?y czas d??y do rozwijania dzia?alno?ci edukacyjnej, wdra?ania nowych form i metod pracy oraz wzbogacenia oferty zaj?? nie tylko dla dzieci.

Obecnie jeste?my na etapie przygotowa? projektu „Klubu Kreatywno?ci w bibliotekach”, który jest cz??ci? Programu Rozwoju Bibliotek 2019-2020 realizowanego ze ?rodków Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci. Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego. Celem projektu jest stworzenie miejsca do sp?dzania czasu wolnego poza domem, wspólnej wymiany pomys?ów, do?wiadcze? i odpoczynku, a tak?e zwi?kszenie mo?liwo?ci rozwijania potencja?u kreatywnego, wyobra?ni, twórczego my?lenia, rozwijanie zdolno?ci motorycznych oraz swoich pasji i zainteresowa?.

Dzia?ania skierowane s? do wszystkich mieszka?ców, aby poprawi? integracj? lokaln? zarówno dzieci, m?odzie?y, rodziców, a tak?e seniorów.

W naszej Bibliotece zostanie utworzony Klub Kreatywno?ci pod nazw? „Laboratorium Sztuki Nowoczesnej” z ofert? kreatywnych zaj?? prowadzonych regularnie, aby ka?dy uczestnik móg? znale?? co? dla siebie bez ogranicze? do tylko jednej dziedziny sztuki. Uczestnicy warsztatów b?d? mieli mo?liwo?? ??czenia ró?nych technik twórczych oraz testowania nowo?ci w sztuce, które b?dzie mo?na wykorzysta? w ?yciu codziennym. Warsztaty b?d? prowadzone w grupach przez trenerów oraz osoby ch?tne do pokazania swoich umiej?tno?ci oraz pomys?ów.

Zaj?cia w Klubie Kreatywno?ci zosta?y podzielone na cztery Laboratoria:

  1. Laboratorium Kaligrafii i Hand Letteeringu – warsztaty kaligraficzne adresowane do wszystkich mi?o?ników pi?knego pisma jak równie? tych, którzy chc? poprawi? swoje pismo odr?czne. Podczas zaj?? uczestnicy zg??bi? najwa?niejsze zasady budowy poszczególnych liter w ró?nych stylach kaligraficznych np. italika, uncja?a i wiele innych oryginalnych czcionek. Celem warsztatów jest rozwijanie i nabywanie umiej?tno?ci pi?knego pisania, kreatywnego tworzenia liter, a tak?e poprawa znajomo?ci ortografii. Kreatywne liternictwo jest doskona?? form? zabawy dla dzieci zw?aszcza z u?yciem nowoczesnych i oryginalnych pisaków i przyborów kre?larskich.
  2. Laboratorium Puentylizmu – warsztaty przeznaczone nie tylko dla osób, które chcia?aby podszkoli? swoje umiej?tno?ci malarskie, ale równie? poszukuj?cych interesuj?cego hobby. Uczestnicy warsztatów zapoznaj? si? z oryginaln? technik? malowania obrazów i stworzenia kompozycji poprzez g?sto rozmieszczone, wielobarwne punkty nie tylko na kartce papieru, ale równie? ceramice i drewnie. Warsztaty maj? na celu po??czenie zabawy z nauk? o sztuce.
  3. Laboratorium zaczarowany d?ugopis – warsztaty tworzenia rysunku nowatorsk? metod? z u?yciem d?ugopisu Polaroid Play 3D Pen. Podczas zaj?? uczestnicy rozpoczn? wspania?? przygod?, która ??czy rysunek oraz technologi? druku 3D i wszystko zale?y od wyobra?ni dziecka. Dzi?ki tej technologii mo?liwe b?dzie stworzenie np. w?asnej zabawki lub bi?uterii. Taki pracoch?onny proces rysowania uczy koncentracji, cierpliwo?ci jest doskona?? form? rozrywki oraz ?wiczeniem sprawno?ci manualnej.
  4. Laboratorium Scrapbookingu i Bullet Journal - warsztaty r?cznego tworzenia i dekorowania kartek, ramek na zdj?cia, pude?ek i wszystkiego czemu chcemy nada? drugie ?ycie z wykorzystaniem kolorowych technik ozdabiania. To doskona?a propozycja na sp?dzanie czasu wolnego z rodzina, przyjació?mi i wspólnym tworzeniu oryginalnych pami?tek czy wyj?tkowych prezentów. Podczas warsztatów b?dzie mo?liwo?? wykonania kreatywnego pami?tnika, notesu lub kalendarza w formie analogowej, który ma na celu upami?tnianie przesz?o?ci organizowanie tera?niejszo?ci i planowanie przysz?o?ci.

Mo?liwo?ci w Laboratorium Sztuki Nowoczesnej b?dzie zdecydowanie wi?cej, ale o wszystkich szczegó?ach poinformujemy ju? wkrótce. Je?eli maj? Pa?stwo ciekawe i oryginalne pomys?y co mo?emy jeszcze wspólnie zrobi? w naszym Klubie Kreatywno?ci to zapraszamy serdecznie do kontaktu.

Mamy nadzieje, ze nowa oferta zaj?? zach?ci jeszcze wi?cej mieszka?ców do odwiedzania naszej Biblioteki.

Sylwia Kozak