Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1-2-3/2020

Informacja dotycz?ca terminów sk?adania wniosków na okres 2020/2021 


Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku informuje, ?e wnioski o ustalenie prawa do:

  • zasi?ku rodzinnego oraz dodatków do zasi?ku rodzinnego,
  • specjalnego zasi?ku opieku?czego,
  • ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego oraz
  • ?wiadczenia „dobry start” (300 z? dla ucznia)

na nowy okres 2020/2021 s? przyjmowane:

  • elektronicznie od dnia 1 lipca 2020 roku
  • tradycyjnie (w wersji papierowej) od dnia 1 sierpnia 2020 roku na sali posiedze? Urz?du Gminy w Chmielniku.

Wype?niaj?c wniosek drog? elektroniczn? nale?y zwróci? uwag? na prawid?owe wype?nienie wszystkich wymaganych rubryk. B??d we wniosku skutkuje osobistym wstawiennictwem w Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku i poprawieniem lub uzupe?nieniem danych.

Ponadto informujemy, ?e od 1 pa?dziernika 2020 roku kryterium dochodowe uprawniaj?ce do pobierania ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego wynosi? b?dzie 900,00 z? na osob? w rodzinie.

Przypominamy, ?e wnioski o ?wiadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres b?dzie mo?na sk?ada? od 1 lutego 2021 r. elektronicznie lub od dnia 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej. Obecne ?wiadczenie wychowawcze 500+ przyznane zosta?o do dnia 31 maja 2021 r. co oznacza, ?e w roku 2020 nie nale?y sk?ada? wniosków o niniejsze ?wiadczenie, z wyj?tkiem wniosków na nowo narodzone dzieci.

Z uwagi na obowi?zuj?cy stan epidemii i wynikaj?ce z tego powodu zagro?enia i ograniczenia, w trosce o zapewnienie bezpiecze?stwa klientów oraz pracowników, zach?camy do elektronicznego sk?adania wniosków jak równie? realizacji wyp?at ?wiadcze? w formie przelewu na konto osobiste.

Anna Szyde?ko