Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 4/2020

Nowy projekt OSP Zabratówka 


 

Ochotnicza Stra? Po?arna w Zabratówce zrealizowa?a kolejny projekt pn. „Zakup umundurowania i wyposa?enia w celu utworzenia kompanii honorowej OSP Zabratówka”. Jednostka podj??a inicjatyw? utworzenia specjalnej grupy stra?ackiej - pododdzia?u „kompanii honorowej”. Grupa ma si? sk?ada? z pocztu sztandarowego (3 druhów) i 6 stra?aków. Kompania ma dzia?a? jako zwarty oddzia? w ca?o?ci, lub wydzielony poczet sztandarowy.

Stra?acy ochotnicy jako umundurowana s?u?ba od pocz?tku swojego istnienia aktywnie bierze udzia? w ka?dej uroczysto?ci patriotycznej, kulturalnej i religijnej. Równie? za?o?ona w 1934 roku OSP Zabratówka od pocz?tku aktywnie w??czy?a si? w lokalne ?ycie spo?eczne, cz?sto sama b?d?c inicjatorem ró?nych przedsi?wzi??. Prawie ka?da uroczysto?? patriotyczna i kulturalna, organizowana w Zabratówce, a cz?sto równie? w innych miejscowo?ciach gminy odbywa?a si? z udzia?em stra?aków z Zabratówki i innych jednostek. Nie nale?y zapomina? o w??czeniu si? OSP w ?ycie religijne, w tym w szczególnie popularne na podkarpaciu organizacje „stra?y grobowej” podczas ?wi?t Wielkiej Nocy. Projekt jest odpowiedzi? stowarzyszenia na potrzeby ?rodowiska lokalnego i samorz?du. Od stra?aków oczekuje si? aby uczestniczyli w ró?norakich przedsi?wzi?ciach, dbaj?c o opraw? uroczysto?ci.

Zakres rzeczowy projektu to zakup 9 kompletów umundurowania galowego sk?adaj?cego si? z elementów takich jak.: mundury wyj?ciowe, dodatkowe zw??ane spodnie, czapki rogatywki, sznury galowe, pasy oficerskie, skórzane r?kawiczki, podkute buty typu „opinacz” oraz 3 komplety kurtek wyj?ciowych (poczet sztandarowy).

Przedsi?wzi?cie by?o mo?liwe dzi?ki dotacji jaka uzyska?a OSP w konkursie og?oszonym przez Lokaln? Grupa Dzia?ania Lider Dolina Strugu z B?a?owej. Wniosek zrealizowany by? w ramach poddzia?ania „Wsparcie na wdra?anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo?eczno??” obj?tego PROW na lata 2014-2020. Warto?? projektu wynios?a 18 226,89 z?, ca?o?? kosztów zosta?a pokryta z dotacji.

Marek Czarnota