Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2021
 Wie?? Gminna Nr 1/2021  

 

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Marzec2021Nr 1/2021
Pierwsza strona

 Wie?? Gminna Nr 1/2021

"W tym dniu wspania?ym Wszyscy si? weselmy!
Alleluja."
Ps 118, 1-2. 16-17. 22-23

 

Z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Wielkanocnych,
pragniemy z?o?y? Pa?stwu ?yczenia
zdrowia, wszelkiej pomy?lno?ci i pogody ducha.

Niech radosne Zmartwychwstanie obfituje w optymizm,
umocni wiar? i nadziej? w lepsz? przysz?o??,
a w ka?dym domu i rodzinie
niech zago?ci ?yczliwo?? i wzajemne zrozumienie.

 

Przewodnicz?ca Rady Gminy

Gra?yna Ma?gorzata Dr??ek

W ó j t G m i n y

Krzysztof Grad

 

Chmielnik, Wielkanoc 2021 r.

W NUMERZE:
URZ?D GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Otwarty konkurs ofert na realizacj? zada? publicznych w Gminie Chmielnik na 2021 rok str. 2
 • Przydomowy kompostownik str. 3

O?WIATA I KULTURA

 • Z przymru?eniem oka str. 4
 • Zbieramy – pomagamy! str. 4
 • Z ?ycia naszej szko?y... str. 5
 • Wci?nij "Enter" str. 5
 • W poszukiwaniu szcz??cia str. 6
 • SENIOR odNOWA – kilka s?ów o projekcie str. 7
 • M?odzie? podbija ?wiat sztuki str. 9

GOPS CHMIELNIK

 • Obowi?zek poinformowania o zmianach w stanie faktycznym str. 10
 • Informacja w sprawie ?wiadczenia wychowawczego (500 plus) str. 10
 • Zespó? Interdyscyplinarny w Gminie Chmielnik str. 11
 • Pomoc ?ywno?ciowa 2014-2020 str. 11

OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA

 • Nowy pojazd ratowniczy dla OSP Chmielnik str. 12
 • Wsparcie dla stra?aków str. 12
Do pobrania:

 Wie?? Gminna Nr 1/2021

Wie?? Gminna z Chmielnika 

Nr 1/2021 Marzec

W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<WG_2021_1.pdf (1,2 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 400 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec