Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 1/2021

Nowy pojazd ratowniczy dla OSP Chmielnik 


Stra?acy z Chmielnika w grudniu odebrali nowy lekki samochód ratowniczo ga?niczy. Pojazd jest fabrycznie nowy, zbudowany na podwoziu Opla Movano. Posiada silnik wysokopr??ny z turbodo?adowaniem o pojemno?ci 2299 cm? i mocy 163 KM. Kabina przystosowana do przewozu 6 ratowników.

Wyposa?enie zabudowy:

  • zestaw urz?dze? sygnalizacyjno – ostrzegawczych,
  • agregat wysokoci?nieniowy wodno- pianowy, linia szybkiego natarcia,
  • zbiornik wody 300 l,
  • maszt pneumatyczno-elektryczny, naja?nice LED 360W,
  • agregat pr?dotwórczy GEKO 2801 o mocy 3,3kW,
  • wyci?garka elektryczna – Dragon WINCH DWM12000 HD o sile uci?gu 5443 kg,
  • pi?a do betonu i stali STIHL TS 420,
  • pilarka do drewna STIHL MS 231,
  • torba medyczna PSP R1, zestaw szyn Kramera, deska ortopedyczna,
  • radiostacja samochodowa motorola DM 4600e, 2 radiostacje nasobne Motorola DP 4600e.

Samochód zosta? dodatkowo wyposa?ony w sprz?t b?d?cy wcze?niej na wyposa?eniu jednostki tj. ?redni zestawu hydrauliczny ratownictwa drogowego i pomp? szlamow?. Pojazd ma pe?ni? przede wszystkim rol? pojazdu ratownictwa technicznego oraz ma by? wykorzystywany do likwidacji innych miejscowych zagro?e?. Dostawa fabrycznie nowego i nowoczesnego pojazdu wraz z wyposa?eniem jest du?ym wzmocnieniem potencja?u ratowniczego stra?aków z Chmielnika. Realizacja projektu przyczyni si? do podniesienia poziomu bezpiecze?stwa w naszej gminie, gdy? stra?acy b?d? mogli szybciej i sprawniej ratowa? ?ycie i mienie ludzkie podczas dzia?a? ratowniczych. Warto doda?, ?e nowy samochód zast?pi? wyeksploatowanego 30 letniego Mercedesa, wycofanego ze s?u?by ze wzgl?du na z?y stan techniczny.

Pojazd zosta? zakupiony dzi?ki wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwo?ci w ramach ?rodków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwo?ci. Warto?? dostawy wynios?a 231 296,53 z?, z czego prawie 80% zosta?o pokrytych z dotacji.


Marek Czarnota