Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2021Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik VIII kadencji w dniu 16 czerwca 2021 r. podj?to nast?puj?ce uchwa?y:

SESJA NR XXI

  1. UCHWA?A NR XXI/161/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Chmielnik za rok 2020.
  2. UCHWA?A NR XXI/162/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Chmielnik za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud?etu Gminy za rok 2020.
  3. UCHWA?A NR XXI/163/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chmielnik z tytu?u wykonania bud?etu Gminy za rok 2020.
  4. UCHWA?A NR XXI/164/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie okre?lenia ?redniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chmielnik na rok szkolny 2021/2022.
  5. UCHWA?A XXI/165/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przyj?cia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ?cieków obowi?zuj?cego na terenie Gminy Chmielnik i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
  6. UCHWA?A NR XXI/166/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z bud?etu Gminy Chmielnik dla jednostki Ochotniczej Stra?y w Zabratówce na dofinansowanie zakupu ?redniego samochodu ratowniczo-ga?niczego.
  7. UCHWA?A NR XXI/167/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmian bud?etu i zmian w bud?ecie Gminy Chmielnik na 2021 rok.
  8. UCHWA?A NR XXI/168/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2029.

Tre?ci uchwa? Rady Gminy znale?? mo?na w BIP Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwa?y.

Adam Tereszkiewicz