Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2021#challengeniebieskiemotyle2021 "JESTE?MY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI" 


 

Pod takim has?em nauczycielki i wychowankowie grupy OA „ELFY” przy??czyli si? do wyzwania zainicjowanego przez O?rodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Paw?a II

w Jaros?awiu. Wyzwanie to akcja upami?tniaj?ca ?wiatowy Dzie? Autyzmu przypadaj?cy 2 kwietnia i maj?cy na celu podnoszenie ?wiadomo?ci spo?ecznej na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyja?ni osobom z autyzmem i ich rodzinom. „Nieznane” zagadnienia mog? wzbudza? l?k, niezrozumienie, rodzi? te? niew?a?ciwe przekonania i zachowania. Zaj?cia z dzie?mi na temat autyzmu by?y doskona?? okazj? do poznania i zrozumienia tego zaburzenia, budowania akceptacji i empatii. Do tego wyzwania nominowa?a nas Pani Patrycja wraz ze swoimi Wychowankami z Gminnego Przedszkola w Krasnem. Serdecznie dzi?kujemy za nominacje i mo?liwo?? przy??czenia si? do akcji. Podj?li?my to wyzwanie, poniewa? to niezwykle wa?na i szlachetna inicjatywa.

Grupa przedszkolna „ELFY” tak?e nominowa?a kolejne trzy placówki, które z ch?ci? i zaanga?owaniem przy??czyli si? do akcji „JESTE?MY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI”.


Irena Mi?dlar - SP3 w Chmielniku