Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2021Taaka ryba 


W dniu 5 czerwca 2021r., w Tarnawce, odby?y si? zawody w?dkarskie zorganizowane z okazji Dnia Dziecka przez Ko?o W?dkarskie nr 8 w Zabratówce, Gmin? Chmielnik i SZiK.

Zawody rozpocz??y si? o godz.10.00. Pocz?tkowo pogoda nie zach?ca?a, ale w ostatniej chwili zdecydowali?my z tat?, ?e jednak pojedziemy zobaczy?, jak tam jest.. I to by?a dobra decyzja. Ju? po oko?o dwóch godzinach z?owi?em, jak si? okaza?o pó?niej, najwi?ksz? ryb?. By? to karp i wa?y? 2.29 kg.

By?em bardzo zadowolony i szcz??liwy. Nie spodziewa?em si? ?adnej wygranej. Ka?dy uczestnik zanosi? swoj? zdobycz do wa?enia i mierzenia, ka?dy móg? wygra?. Wszyscy oczekiwali?my na wyniki. Zaskoczy?y mnie informacje, gdy og?osili, ?e to ja zaj??em 1 miejsce. A by?a du?a konkurencja, bo startowa?o a? 72 uczestników. Na pewno w przysz?ym roku te? wezm? udzia? w takich zawodach. My?l?, ?e b?d? rozwija? t? pasj? bo jest to naprawd? ciekawe i interesuj?ce, a przy tym mo?na wypocz?? i sp?dza? czas na ?wie?ym powietrzu. Moje zainteresowanie w?dkarstwem zacz??o si? rok temu. Jeszcze tylko dodam, ?e to moja pi?ta z?owiona ryba, i najwi?ksza.. Zach?cam do w?dkowania, to super sprawa.

  

Krystian Siwiec kl. III - Szko?a Podstawowa nr 1
im. Por. Jana Ba?dy w Chmielniku