Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2021Za nami kolejny rok.... 


Za nami kolejny rok pracy... Rok inny od wszystkich... Rok, który niemal?e w ca?o?ci sp?dzili?my przed ekranami komputerów, z dala od szkolnej sali, z dala od szkolnych korytarzy rozbrzmiewaj?cych radosnym ?miechem i rówie?niczymi rozmowami.

Musieli?my zmieni? wiele naszych planów, od?o?y? realizacj? niektórych na bli?ej nieokre?lony czas. I wydawa? by si? mog?o, ?e rok ten up?yn?? nam w nudzie. Nic bardziej mylnego! Mimo tych trudno?ci uda?o nam si? zrealizowa? wiele ciekawych inicjatyw, wzi?? udzia? w licznych konkursach czy projektach.

Jednym z nich by? projekt edukacyjny Projektor. Wolontariat Studencki, w którym wzi?li udzia? uczniowie klasy V Szko?y Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszy?skiego.

Projektor to program realizowany przez Fundacj? Edukacyjn? Przedsi?biorczo?ci. Autorem i Fundatorem jest Polsko-Ameryka?ska Fundacja Wolno?ci. ”Celem programu jest aktywizacja i przeciwdzia?anie wykluczeniu dzieci i m?odzie?y z ma?ych miasteczek i wsi w ca?ej Polsce poprzez rozwijanie ich pasji i zainteresowa?, odkrywanie talentów i potencja?u drzemi?cego zarówno w studentach, jak i w uczestnikach projektów. Wolontariuszami w Projektorze s? studenci rozmaitych kierunków, z ró?nych uczelni na terenie ca?ego kraju.”

(https://projektor.org.pl/projektor-2/)

Ze wzgl?du na re?im sanitarny, zaj?cia odbywa?y si? w formie zdalnej.

Pi?toklasi?ci uczestniczyli w Warsztatach z Wyzwaniem. Mia?y one na celu "pokaza? dzieciom, ?e tematy, które s? wa?ne w doros?ym ?yciu, nie musz? by? trudne i nudne w nauce" (https://projektor.org.pl/warsztaty-z-wyzwaniem). Zagadnieniami, którymi si? zajmowali by?y: ?wiadomy Ja – ?yj? i dzia?am w cyfrowym ?wiecie oraz Aktywny Ja – mam wp?yw na swoje otoczenie.

Zaj?cia odbywa?y si? wed?ug ustalonego schematu. Ka?dy modu? podzielony by? na 3 cz??ci. Warsztaty prowadzono zawsze metodami aktywnymi z wykorzystaniem nowoczesnych narz?dzi TIK.


Zarówno funkcjonowanie w cyfrowym ?wiecie, jak i bycie ?wiadomym obywatelem to zagadnienia niezwykle istotne. Uczniowie mieli okazj? przekona? si?, jak wiele zale?y od nich samych. Zrozumieli, ?e nie mo?na pozostawa? biernym czy ?lepo pod??a? za trendami. Udzia?
w warsztatach umo?liwi? im rozwijanie kreatywno?ci, umiej?tno?ci pracy z zespole, krytycznego my?lenia, ?wiadomego wyra?ania swojego zdania. Wa?ne by?o, ?e, jak pisz? organizatorzy "motywacj? do nauki nie jest zdobycie oceny czy zdanie egzaminu a ciekawo?? ?wiata, ch?? rozwoju i samorealizacji, rado?? z rozwi?zywania problemów i wspó?praca".

Uwie?czeniem dzia?a? projektowych by?o zakwalifikowanie si? do udzia?u w ogólnopolskim podsumowaniu projektu - Fina?u Warsztatów z Wyzwaniem. W spotkaniu uczestniczyli równie? uczniowie z innej szko?y, co pozwoli?o nam na integracj? i wymian? do?wiadcze?.

Inn? ciekaw? inicjatyw? by? ogólnopolski projekt "Zapro? mnie na swoj? lekcj?", w którym udzia? wzi?li uczniowie kl. IV - VIII naszej szko?y. Jego pomys?odawczyniami s? Pani Irmina ?arska oraz Pani Magda Krajewska, skupia on za? wspania?ych ludzi, którzy ch?tnie dziel? si? z innymi swoimi pasjami, wiedz?, prze?yciami.

Projekt sta? si? w czasie pandemii naszym "oknem na ?wiat". Obostrzenia sanitarne, nauka zdalna sprawi?y, ?e uczniowie zostali niejako "uwi?zieni" w swoich domach. Zabrak?o wycieczek, wyjazdów do kina czy teatru, spotka? z ciekawymi lud?mi. Pustk? t? zape?ni? w?a?nie projekt "Zapro? mnie na swoj? lekcj?". Dzi?ki niemu mogli?my uczestniczy? w wirtualnych warsztatach czy spotkaniach ze wspania?ymi edukatorami, którzy oferowali swój czas i wiedz? zupe?nie bezinteresownie.

Organizacja akcji by?a prosta: na specjalnie za?o?onej grupie facebookowej pojawia?y si? "oferty" przeprowadzenia bezp?atnych zaj?? sk?adane przez nauczycieli, ale nie tylko. Zainteresowani kontaktowali si? z prowadz?cymi i wspólnie umawiali termin spotkania. Tematyka e-lekcji by?a niezwykle ró?norodna i trzeba przyzna?, ?e ka?dy z tematów cieszy? si? niezwyk?? popularno?ci?. ?wiadczy?y o tym m. in. liczby prosz?cych o przeprowadzenie zaj??. Warto wspomnie?, ?e obecnie grupa edukatorów liczy niemal?e 10 tys. osób.

Uczniowie naszej szko?y uczestniczyli w 5 wirtualnych spotkaniach. "Odwiedzili?my" Sri Lank? oraz Irlandi? poznaj?c kultur?, obyczaje i histori? tych krajów. Podczas warsztatów teatralnych dowiedzieli?my si?, czym jest teatr kamishibai. Rozwijali?my równie? nasze aktorskie zdolno?ci, twórcz? ekspresj?. Mieli?my tak?e okazj? dok?adnie pozna? pochodzenie j?zyka polskiego oraz jego podobie?stwa i ró?nice z j?zykiem czeskim.

"Go?cili?my" na naszych lekcjach niesamowitych ludzi, którzy z zaanga?owaniem opowiadali o swoich podró?ach, zainteresowaniach, przemy?leniach. Dzi?kujemy im za po?wi?cony nam czas, zainspirowanie swoimi pomys?ami, rozbudzenie naszej kreatywno?ci i ciekawo?ci ?wiata.

Obecny rok to czas szczególny dla naszej szkolnej spo?eczno?ci, gdy? mocno zwi?zany jest z postaci? Patrona - Stefanem Kard. Wyszy?skim. Oczekujemy na beatyfikacj? Prymasa Tysi?clecia, zg??biaj?c jego nauki.

Jednym z etapów przygotowa? do tego wydarzenia by? ogólnopolski konkurs ph. "Stefan Kardyna? Wyszy?ski - Prymas Tysi?clecia Naszym Patronem", zorganizowany przez Szko?? Podstawow? nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego –Prymasa Tysi?clecia. Do konkursu przyst?pili uczniowie z 16 województw. Wzi?li w nim udzia? równie? nasi wychowankowie. Na konkurs wp?yn??o ponad 800 prac. Cieszymy si? niezmiernie, gdy? w?ród laureatów znalaz?y si? nasze uczennice z kl. VI. Wiktoria B. zaj??a I miejsce w kategorii "gra planszowa", za? Patrycja B. wyró?nienie w tej samej kategorii. To ogromny sukces, a jednocze?nie motywacja do rozwijania swoich zdolno?ci i pasji.

W szkole zabrzmia? ostatni dzwonek, znowu opustosza?y korytarze...

Tym razem jednak opu?cili?my szkolne mury, by uda? si? na zas?u?ony odpoczynek. Do zobaczenia we wrze?niu!

 
Agata Litwin-?lemp