Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 2/2021Informacja na temat terminów sk?adania wniosków na okres zasi?kowy/?wiadczeniowy 2021/2022 


Kierownik Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku Przypomina, ?e od 1 lipca 2021 roku mo?na sk?ada? drog? elektroniczn? wnioski w sprawie ustalenia prawa do ?wiadcze? rodzinnych (tj. zasi?ek rodzinny wraz z dodatkami i specjalny zasi?ek opieku?czy) oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasi?kowy 2021/2022. Wnioski mo?na sk?ada? za po?rednictwem platformy PUE ZUS, Emp@tia, ePUAP.

Natomiast od dnia 1 sierpnia 2021 roku w siedzibie Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku (w godzinach pracy O?rodka tj. od 7:15 do 15:15) b?dzie mo?na sk?ada? wnioski o ww. ?wiadczenia w formie papierowej.

Wzory wniosków wraz z za??cznikami s? dost?pne na stronie internetowej Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku (www.gops.chmielnik.pl) w zak?adce pliki do pobrania lub mo?na je pobra? osobi?cie w Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku (pokój nr 9, 11, 12).

Wi?cej informacji na temat zasad przyznawania ?wiadcze? rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego znajduje si? na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo?ecznej.

W celu uzyskania bli?szych informacji mo?na zg?osi? si? do Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku lub skontaktowa? si? telefonicznie pod nr tel. 17-22-96-603, 17 – 23-04-063.

A. Szyde?ko