Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2021
  Wie?? Gminna Nr 3/2021  

1

PISMO SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO

B??DOWA TYCZY?SKA * BORÓWKI * CHMIELNIK
WOLA RAFA?OWSKA * ZABRATÓWKA

Pa?dziernik 2021 Nr 3/2021
Pierwsza strona

?yczenia Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy
i Pracownicy O?wiaty

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragniemy podzi?kowa? Pa?stwu za to, ?e ka?dego dnia dzielicie si? z uczniami swoj? wiedz?, pasj? odkrywania i uczycie budowania wzajemnych relacji. Nale?y pami?ta?, ?e dobrze wykszta?cona i wychowana m?odzie? stanowi najwy?sz? warto?? ka?dej spo?eczno?ci i jest nadziej? na lepsze jutro.

 

?yczymy Pa?stwu, aby w wype?nianiu tej trudnej, ale jednocze?nie pi?knej misji nie zabrak?o Wam m?dro?ci i roztropno?ci, a dzi?ki Waszej pracy najszlachetniejsze warto?ci sta?y si? udzia?em m?odego pokolenia Polaków. Aby oddanie i mi?o?? do zawodu przynios?y jeszcze lepsze efekty, satysfakcj?, rado?? oraz ?wiadomo??, ?e budujecie Pa?stwo fundamenty pomy?lnej i lepszej przysz?o?ci.

 

Prosimy równie? o przyj?cie naszych najlepszych ?ycze?: zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomy?lno?ci w ?yciu osobistym.
Wszystkiego najlepszego.

 

 Przewodnicz?ca Rady

Gra?yna Ma?gorzata Dr??ek

Gminy Wójt Gminy

Krzysztof Grad

 

W NUMERZE:
URZ?D GMINY INFORMUJE
 • Sesje Rady Gminy Chmielnik str. 2
 • Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 str. 2
 • Zadbajmy o czyste powietrze - RAZEM str. 3
 • Podzi?kowanie str. 5

O?WIATA I KULTURA

 • Maker Space BLISKO Biblioteki str. 6
 • O balu bajkowych postaci str. 6
 • O projektowych ?cie?kach str. 7
 • Fina? drugiej ods?ony projektu TEATR W SIECI/NATENCZAS str. 8
 • Dzieje si?... str. 9
 • Kalendarium z Naszej Szko?y… str. 10
 • Matematyka nowego wymiaru str. 11
 • ?wi?to naszej szko?y …. str. 12

STOWARZYSZENIE

 • Powoli si? rozkr?camy str. 13
 • Budowa obiektów ma?ej architektury w miejscu publicznym w Woli Rafa?owskiej str. 15

GOPS CHMIELNIK

 • I edycja Op?atka Malta?skiego w Gminie Chmielnik str. 15
 • ?yczenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego str. 16

OCHOTNICZA STRA? PO?ARNA

 • Nowy ?redni samochód ratowniczo – ga?niczy dla OSP Zabratówka. str. 16
Do pobrania:

 Wie?? Gminna Nr 3/2021


Wie?? Gminna z Chmielnika 

Nr 3/2021 Pa?dziernik
W celu pobrania ca?ego numeru zapisanego
w pliku PDF kliknij poni?ej:
<<WG_2021_3.pdf (2,6 MB)>>

Informacja o wydawcy:

Wie?? Gminna z Chmielnika (rejestracja z dnia 18 lutego 1997 r. postanowieniem S?du Wojewódzkiego w Rzeszowie Wydzia? I Cywilny na wniosek Urz?du Gminy w Chmielniku) – redaguje kolegium: Krzysztof Grad, Magdalena Wdowik-Reczek, Beata Wojnarowicz-Hondz. Sk?ad i ?amanie Adam Antosz. Druk: Urz?d Gminy Chmielnik. Nak?ad: 50 egz.

Wydawca zastrzega sobie prawo skracania i adiustowania publikowanych tekstów oraz korespondencji, a tak?e opatrywania ich w?asnymi tytu?ami. Wydawca nie zwraca nie zamówionych materia?ów i nie odpowiada za tre?? og?osze?. Pogl?dy wyra?ane w artyku?ach s? pogl?dami ich autorów, a nie wydawcy.

Koniec