Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2021Sesje Rady Gminy Chmielnik 


Na ostatniej sesji Rady Gminy Chmielnik VIII kadencji w dniu 10 wrze?nia 2021 r. podj?to nast?puj?ce uchwa?y;

SESJA NR XXIII

  1. UCHWA?A NR XXIII/173/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 wrze?nia 2021 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na których nie zamieszkuj? mieszka?cy, a powstaj? odpady komunalne.
  2. UCHWA?A NR XXIII/174/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 wrze?nia 2021 r. w sprawie ustalenia górnych stawek op?at za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez w?a?cicieli nieruchomo?ci, którzy nie s? obowi?zani do ponoszenia op?at za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Chmielnik oraz górnej stawki op?aty ponoszonej przez w?a?cicieli nieruchomo?ci za opró?nianie zbiorników bezodp?ywowych i transport nieczysto?ci ciek?ych na terenie Gminy Chmielnik.
  3. UCHWA?A NR XXIII/175/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 wrze?nia 2021 r. w sprawie zmian bud?etu i zmian w bud?ecie Gminy Chmielnik na 2021 rok.
  4. UCHWA?A NR XXIII/176/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 wrze?nia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2029.

Tre?ci uchwa? Rady Gminy znale?? mo?na w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik pod adresem www.bip.chmielnik.pl w dziale prawo lokalne – uchwa?y.
A.Tereszkiewicz