Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2021Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025 Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszka?com podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których mo?liwa staje si? integracja i aktywizowanie spo?eczno?ci wiejskiej.Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszka?com podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których mo?liwa staje si? integracja i aktywizowanie spo?eczno?ci wiejskiej.

Program ma umo?liwi? realizacj? przy udziale samorz?du gminy drobnych inicjatyw pochodz?cych bezpo?rednio od cz?onków grup spo?ecznych funkcjonuj?cych na obszarach wiejskich. Dzi?ki wspó?pracy mieszka?ców reprezentuj?cych ró?ne sektory zawodowe dochodzi do integracji lokalnych ?rodowisk.

Samorz?d Województwa Podkarpackiego tak?e czynnie wspiera realizacj? zada? inwestycyjnych i nie inwestycyjnych spo?eczno?ci lokalnych.

Program ma przyczyni? si? mi?dzy innymi do:

 • zaspokajania potrzeb spo?eczno-kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych,
 • modernizowanie przestrzeni wiejskiej,
 • piel?gnowanie to?samo?ci kulturowej w celu zachowania tradycji i dziedzictwa kulturowego podkarpackiej wsi,
 • rozwoju spo?ecze?stwa obywatelskiego,
 • promowanie idei samorz?dno?ci,
 • podnoszenie ?wiadomo?ci spo?ecznej,
 • przygotowanie mieszka?ców obszarów wiejskich do pe?nienia ró?nych funkcji (so?tys, radny, lokalny lider),
 • propagowanie postaw patriotycznych,

oraz inne.

Do Programu zosta?o zg?oszone so?ectwo Chmielnik. W ramach projektu funkcjonuje So?ecka Grupa Odnowy Wsi, któr? reprezentuj? przedstawiciele lokalnej spo?eczno?ci zaanga?owani w Program.

W dniu 23.03.2021r. odby?y si? warsztaty w trybie zdalnym. Nast?pnie cz?onkowie So?eckiej Grupy Odnowy Wsi Chmielnik opracowali So?eck? Strategi? Rozwoju Wsi, która zosta?a pozytywnie oceniona przez Samorz?d Województwa oraz przyj?ta i zatwierdzona Uchwa?? Rady Gminy Chmielnik Nr XX/156/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r.

W ramach Projektu realizowane b?dzie zadanie z zakresu modernizowania przestrzeni wiejskiej so?ectwa Chmielnik pod nazw? „Poprawa estetyki i funkcjonalno?ci miejsc publicznych”.

Zadanie to obejmie:

 • wykonanie i posadowienie tablic og?oszeniowych w miejscach wskazanych przez mieszka?ców;
 • zaprojektowanie i wykonanie kolorowych os?on na zakupione i ju? istniej?ce kosze na ?mieci zlokalizowane przy wiatach przystankowych oraz przy budynkach u?yteczno?ci publicznej;
 • zrobienie treja?y i donic na kompozycje kwiatowe;
 • wykonanie choinki wielosezonowej, która usytuowana b?dzie przed Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku (Dom Ludowy).

Dzi?kuj? wszystkim, którzy przyczynili si? do stworzenia So?eckiej Strategii Rozwoju Wsi Chmielnik i brali czynny udzia? w pracach nad tym dokumentem. Dzi?kuj? za pomys?y, po?wi?cony czas oraz trafne uwagi i podpowiedzi.


Gra?yna Ma?gorzata Dr??ek