Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2021Zadbajmy o czyste powietrze - RAZEM Wszyscy chcemy oddycha? czystym powietrzem i cieszy? si? dobrym zdrowiem. By by?o to jednak mo?liwe musimy by? ?wiadomi zagro?e?, jakie niesie za sob? przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.


Zanieczyszczenie powietrza jest problemem globalnym, ale dotyka te? Naszej Gminy. Wszyscy chcemy oddycha? czystym powietrzem i cieszy? si? dobrym zdrowiem. By by?o to jednak mo?liwe musimy by? ?wiadomi zagro?e?, jakie niesie za sob? przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach. 

 Dlatego apelujemy o:

  • niepalenie ?mieci w piecach domowych, paleniskach i kominkach,
  • stosowanie paliw dozwolonych,
  • odpowiednie spalanie – niewywo?uj?ce dymu.

Pami?tajmy, ?e gdy spalamy ?mieci w piecach domowych, przyczyniamy si? do znacznego pogorszenia urz?dze? i przewodów kominowych poprzez odk?adanie si? mokrej sadzy, która mo?e doprowadzi? do po?aru budynku. Spalaj?c odpady ?amiemy nie tylko prawo i szkodzimy ?rodowisku ale przede wszystkim zagra?amy zdrowiu swojemu i najbli?szych.

W?a?nie w celu podnoszenia ?wiadomo?ci mieszka?ców, na budynku Urz?du Gminy zosta? zamontowany pierwszy czujnik jako?ci powietrza, monitoruj?cy jego stanu. Urz?dzenie to w czasie rzeczywistym monitoruje temperatur? powietrza, wilgotno??, ci?nienie, a tak?e st??enie py?ów zawieszonych PM 2.5 i PM 10 (odpowiadaj?cych za tzw. smog). Wyniki s? dost?pne na stronie internetowej urz?du oraz na wirtualnej mapie firmy Syngeos (https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10). Mo?liwe jest równie? pobranie aplikacji Syngeos na telefony komórkowe.

Czujnik przedstawia jako?? powietrza w czasie rzeczywistym za pomoc? diody, której kolor odpowiada aktualnemu zanieczyszczeniu powietrza, zgodnie ze skal? CAQI (Common Air Quality Index), wskazan? w tabeli poni?ej.

Pami?tajmy, ?e za czyste powietrze odpowiedzialni jeste?my wszyscy.

Jednocze?nie przypominamy o obowi?zuj?cej od 1 czerwca 2018 r. uchwale nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ogranicze? w zakresie eksploatacji instalacji, w których nast?puje spalanie paliw. (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z dnia 18 maja 2018 r., poz. 2498), tzw. „uchwa?y antysmogowej”, do zapoznania której zach?camy https://bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/4055-uchwala-antysmogowa-dla-wojewodztwa-podkarpackiego


Lidia Urba?