Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2021Podzi?kowanie 


ok 2021 to rok du?ych zmian na stanowiskach kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Chmielnik.

Z dniem 28 kwietnia 2021 r. na zas?u?on? emerytur? przesz?a Pani Alicja Kr?cid?o – Kierownik Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku.

Z ko?cem roku szkolnego tj. z dniem 31 sierpnia 2021 r. zako?czy?y prac? na stanowiskach dyrektorów szkó? Pani Barbara Mucha – Dyrektor Szko?y Podstawowej Nr 1 im. Por. Jana Ba?dy w Chmielniku oraz Pani Bo?ena Gwizda?a – Dyrektor Szko?y Podstawowej Nr 3 im. ?w. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku.

Z tej okazji sk?adamy wszystkim Paniom serdeczne podzi?kowania za lata s?u?by na rzecz spo?eczno?ci lokalnej Gminy Chmielnik.

Wyra?amy swoje uznanie za wieloletni? bardzo trudn? i odpowiedzialn? prac?, wykonywan? z wielkim sercem i po?wi?ceniem.

Dzi?kujemy za zaanga?owanie i profesjonalizm, podejmowanie ci?g?ych wyzwa? stawianych przed kierowanymi jednostkami. Wiemy, ?e praca ta cz?sto wymaga?a rezygnacji ze swojego czasu wolnego i zaanga?owania znacznych si? i zdolno?ci.

Dzi?kujemy równie? za osobisty wk?ad pracy i otwarto?? na inicjatywy lokalne, sta?? wspó?prac? i gotowo?? niesienia pomocy drugiemu cz?owiekowi.

?yczymy zdrowia, rado?ci, zadowolenia oraz realizacji marze? i planów.


 
 

 
  
Samorz?d Gminy