Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2021Maker Space BLISKO Biblioteki 


 

Jako jedyna, samorz?dowa instytucja kultury w Gminie Chmielnik, nieustannie szukamy sposobów na zaspokojenie potrzeb naszych mieszka?ców, oraz mo?liwo?ci realizacji ich pasji i pomys?ów. Dlatego mamy nadziej?, ?e nasz nowy dwuletni projekt „Maker Space BLISKO Biblioteki” zach?ci Pa?stwa do wspó?pracy z nami, odkrywania zalet z wspólnego przebywania oraz pozwoli Bibliotece pozyska? miano „trzeciego miejsca” – miejsca przyjaznego i otwartego dla wszystkich mieszka?ców.

G?ównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnej przestrzeni Maker Space czyli ogólnodost?pnego dla mieszka?ców miejsca twórczych dzia?a?, rozwijania kreatywno?ci, spotka?, dzielenia si? wiedz?, wymieniania pomys?ami, budowania wi?zi spo?ecznej oraz dotarcia do nowych grup spo?ecznych. Zale?y nam równie? na zdiagnozowaniu struktury, potrzeb, mo?liwo?ci i oczekiwa? lokalnej spo?eczno?ci, która pomo?e nam opracowa? now? atrakcyjn? ofert? dzia?a? Biblioteki. Naszym celem jest równie? nawi?zanie d?ugotrwa?ej wspó?pracy z partnerami, podniesienie poziomu kompetencji oraz zach?cenie do udzia?u w ?yciu kulturalnym wszystkich mieszka?ców nie zale?nie od wieku oraz zainteresowa?.

Realizacja zadania w I roku b?dzie polega?a na przeprowadzeniu diagnozy potrzeb naszej spo?eczno?ci. Aby wykona? to zadanie prawid?owo pomocne dla nas i naszych partnerów b?dzie szkolenie pt. „Diagnoza potrzeb lokalnej spo?eczno?ci jako podstawa dobrego projektu” ?ród?a danych i techniki badawcze”.

Bogatsi o now? wiedz? i umiej?tno?ci zorganizujemy wraz z partnerami wydarzenia edukacyjno – animacyjne skierowane do naszej lokalnej spo?eczno?ci (dzieci, m?odzie?y, doros?ych i seniorów).

Podczas pierwszego wydarzenia pt. „Kreatywna stacja w Bibliotece”, na które ju? teraz serdecznie zapraszamy, opowiemy na czym dok?adnie polega Formu?a Maker Space i jak w pe?ni wykorzysta? to kretywne miejsce do odkrywania w?asnych talentów czy poszukiwania nowych zainteresowa?. B?dzie to czas na zrobienie pami?tkowych zdj??, udzia?u w konkursie, a przede wszystkim integracji i zabaw animacyjnych. Kolejne wydarzenie pt. „Sztuka dla ka?dego” ma na celu pokazanie jaki potencja? i talent drzemie w uczestnikach nieformalnej grupy teatralnej dzia?aj?cej w Gminie Chmielnik oraz zach?cenie do spe?niania marze? nie zale?nie od wieku.

Kolejne wydarzenie pt. ”Nie chowam talentu do szuflady” pozwoli odkry? nieznane dot?d talenty mieszka?ców oraz umo?liwi uczestnikom zorganizowanie w?asnej wystawy.

Je?eli znaj? Pa?stwo nie?mia?ych pasjonatów sztuki, r?kodzie?a, tradycji, którzy chowaj? swoje oryginalne prace na dnie szuflady to serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bibliotek?. Poka?my wspólnie ?wiatu jakich cudownych artystów mamy w naszej ma?ej Ojczy?nie.

Ostatnim krokiem b?dzie przygotowanie regulaminu oraz procedury konkursowej na najlepsze projekty edukacyjno-animacyjne z inicjatywy spo?eczno?ci lokalnej, które zostan? zrealizowane w przysz?ym roku.

O szczegó?ach konkursu b?dziemy Pa?stwa na bie??co informowa?, ale ju? teraz zach?camy do zastanowienia si? na tym: Jakich wydarze? w naszej lokalnej spo?eczno?ci brakuje? Jakie s? potrzeby m?odzie?y, seniorów itd.? Co móg?bym/mog?abym oryginalnego zrobi? w miejscowo?ci w której mieszkam?

Wszystkie cenne uwagi z Pa?stwa strony s? mile widziane i na pewno pomog? nam w organizacji wydarze? kulturalnych w oparciu o dialog ze spo?eczno?ci? lokaln?.


PROJEKT DOFINANSOWANO ZE ?RODKÓW BUD?ETU PA?STWA

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Priorytet 4, Kierunek interwencji 4.1.

BLISKO – Biblioteka/Lokalno??/Inicjatywy/Spo?eczno??/Kooperacja/Oddolno??

Sylwia Kozak