Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2021O projektowych ?cie?kach 


 

SKM czyli tak naprawd? Strefa Kultury M?odzie?owej. Jedni mówi?, ?e ?amiemy stereotypy. Drudzy, ?e ca?kiem nie?le nam to wychodzi. Kim wi?c jeste?my? Zacznijmy od pocz?tku. Tak wi?c dawno, dawno temu… No dobrze mo?e troch? przesadzi?am 20 sierpnia 2020 roku na stronie SKM-u pojawi? si? post z plakatem og?aszaj?cym nabór do nowego projektu ,,Nie cudz?, ale swoj? ?cie?k?…" z programu Równa? Szanse. Brzmi ciekawie? My?l? ?e odpowied? jest prosta, tak wi?c nic dziwnego, ?e na pierwszym spotkaniu pojawi?o si? ca?kiem liczne grono m?odych, ciekawych ?wiata ludzi. Oprócz debiutantów w przedsi?wzi?cie zaanga?owa?o si? wiele osób, które uczestniczy?y ju? w poprzedniej jego edycji. Oficjalny sk?ad wystartowa? pocz?tkiem wrze?nia, powoli zapoznaj?c si? ze sob? oraz z tym co nas mia?o czeka? przez nast?pne 14 miesi?cy. Tak w?a?nie powstali?my. Wrzesie? by? dla nas przede wszystkim miesi?cem integracji. Powoli, niektórzy do?? nie?mia?o, ze spotkania na spotkanie coraz bardziej otwierali?my si? przed sob? i swobodniej zachowywali?my si? w swoim towarzystwie. W ko?cu ka?demu zale?a?o na tym aby?my mogli sta? si? zgran? grup? oraz potrafili dogadywa? si? zarówno w pracy jak i zabawie. W?a?nie w tym celu mieli?my okazj? wyjecha? na dwa dni w malownicze Bieszczady. Wyjazd by? zdecydowanie udany i prze?ama? wiele barier w naszym SKM-owym gronie. Pozazdro?ci? prawda? Po takich przyjemno?ciach mogli?my pe?n? par? wystartowa? z pierwszym etapem przewidzianym w naszym projekcie. Domy?lacie si? jaki tytu? móg? mie? pierwszy blok? Zaskocz? was lub nie, ale by? to film. Zacz??o si? od wyboru tematyki produkcji. Pomys?ów by?o wiele, jednak postawili?my na kwestie problemów nastolatków w dzisiejszych czasach. Ka?dy z nas, m?odych ludzi z czym? si? boryka i chcieli?my pokaza? za pomoc? filmu, ?e powinni?my o tym rozmawia?. Ruszy?y prace nad pisaniem scenariusza, szukaniem miejsc do nagrywek i wyborem obsady. Szczególnie to pierwsze by?o nie lada wyzwaniem. Dlatego aby nam je u?atwi? zosta?y zorganizowane dla nas warsztaty re?yserskie z Kamilem Dobrowolski. By?o to niesamowicie przydatne i ciekawe do?wiadczenie. Kiedy wszytko by?o ju? zaplanowane byli?my gotowi rozpocz?? uwiecznia? nasz pomys? kamer?. Wbrew pozorom jest to bardzo czasoch?onne oraz wymaga cierpliwo?ci. Mimo to z takim zespo?em by?a to równie? dobra zabawa i mi?o sp?dzone godziny. Nakr?cone sceny zmontowali?my i tak oto powsta?a nasza autorska produkcja. Nast?pnie zabrali?my si? za ?cie?k? zwi?zana z teatrem. Nabyte przy filmie do?wiadczenia z pisaniem scenariusza bardzo si? tutaj przyda?y. Spektakl jaki wybrali?my to „Czerwony Kapturek”. Musieli?my zaj?? si? zamawianiem czy te? tworzeniem samemu kreacji oraz malowaniem na ogromnych kawa?kach materia?u ca?ej scenerii. Aktorzy musieli nauczy? si? swoich kwestii, a tak?e wczu? w odgrywanego bohatera. Pó?niej owo przedstawienie zaprezentowali?my na letnim evencie dla dzieci z okazji powitania wakacji. Maluchy by?y zachwycone bajkowymi postaciami. Aby zobaczy? jak takie wyst?py wygl?daj? profesjonalne na du?ej scenie mieli?my okazj? uda? si? do Teatru Bagatela w Krakowie na spektakl ,,Szalone no?yczki". Na d?ugo pozostanie to w naszej pami?ci.

Kiedy kurtyna opad?a zagra?a muzyka. O czym to ?wiadczy? O tym ?e przyszed? czas na blok taneczny. Warsztaty z instruktorem pozwoli?y nam na nauk? walca, cza-czy, samby, a tak?e ta?ców u?ytkowych. Nie tylko by?o to super zabaw? i przydatnym do?wiadczeniem, ale równie? pozwoli?o na wzmocnienie wi?zi uczestników projektu. Na koniec stworzyli?my solowe i grupowe uk?ady gotowe do pokazania publiczno?ci. Czwartym etapem by?a zamiana ról. Ch?opcy zmierzyli si? ze stereotypowymi kobiecymi zadaniami, a dziewczyny mog?y spróbowa? tego czym w wi?kszo?ci zajmuj? si? faceci. Wzbudzi?o to spore kontrowersje w?ród obserwuj?cych profil jednak w naszym projekcie chodzi w?a?nie o sprawdzanie swoich umiej?tno?ci w nowych dziedzinach. I to w?a?nie chcieli?my zrobi?. M?ska cz??? zespo?u mia?a okazj? wykona? siedz?cej naprzeciwko osobie makija?, a p?e? pi?kna chwyci?a za lutownice. W programie projektu nie zabrak?o miejsca na malarstwo. Ka?da artystyczna duszyczka mog?a si? tu popisa? albo odkry? ?e w ogóle ni? jest. Na warsztatach zacz?li?my od rysunku, nast?pnie przeszli?my do pasteli, a ju? na plenerze malarskim w Beskidach zabrali?my si? za p?ótno i farby. Malownicze tereny górzyste starali?my si? jak najlepiej odwzorowa? p?dzlem. Na tym wyje?dzie skorzystali?my równie? z term i mo?liwo?ci wyj?cia na wie?? widokow?. Ostatnim blokiem którego realizacj? w?a?nie ko?czyny to fotografia. Chcieli?my uwieczni? zdj?ciami miasto o ró?nych porach dnia. Praca z aparatem równie? mo?e okaza? si? dla kogo? pasj?. Teraz przed nami ostanie zadanie w postaci eventu jakim jest podsumowanie projektu. Efekty naszej czternastomiesi?cznej prac w ko?cu ujrz? ?wiat?o dzienne. Organizacja takiego wydarzenia nie jest ?atwa jednak na pewno dopniemy wszystko na ostatni guzik. Fina?owi zapewne b?dzie towarzyszy?a duma i rado?? ale te? ?ezka smutku ?e co? si? ko?czy.

Projekt Równa? Szanse to nie tylko obowi?zki i samorozwój, ale tak?e poznawanie siebie poprzez innych. Wiele nowych wi?zi i masa wspomnie?. Dobra zabawa i co? do czego na pewno ka?dy z nas b?dzie wraca? my?lami. Nawet je?li nie ka?dy odkry? tu swoj? ?cie?k? zdoby? na pewno du?o do?wiadcze?. Strefa Kultury M?odzie?owej z realizowanymi projektami to jakby strefa ucieczki od rzeczywisto?ci. Tym w?a?nie jeste?my…

 Wiktoria Maternia
uczestniczka projektu „Nie cudz?, ale swoj? ?cie?k?…”

 

Strefa Kultury M?odzie?owej to nieformalna grupa dzia?aj?ca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Chmielniku.
Od 2012 r. biblioteka pozyska?a z Programu Równa? Szanse 128320,00 z? na realizacj? dziewi?ciu projektów wed?ug pomys?ów m?odzie?y.