Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2021Dzieje si?... 


Przed nami kolejny rok szkolny... W mury szko?y wrócili?my wypocz?ci, wyro?ni?ci, rado?ni. Dobrze jest spotka? si? z kolegami i kole?ankami, wspólnie zdobywa? wiedz?, rozwija? pasje. Przecie? w szkole tyle si? dzieje...

Ju? we wrze?niu uczniowie kl. 4 - 6 Szko?y Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszy?skiego wzi?li udzia? w zaj?ciach edukacyjnych IT for SHE Kids. Zaj?cia te odbywaj? si? w ramach programu wolontariatu realizowanego przez Fundacj? Edukacyjn? Perspektywy oraz Program PROJEKTOR. S? one adresowane do uczniów szkó? podstawowych ze wsi i z ma?ych miejscowo?ci do 20 tys. mieszka?ców, a ich celem jest zwi?kszenie zainteresowania uczniów obszarem nauk technicznych i ?cis?ych. Warsztaty prowadz? studentki kierunków technicznych i ?cis?ych.

Z projektem edukacyjnym PROJEKTOR. Wolontariat Studencki nasi uczniowie spotkali si? ju? w poprzednim roku szkolnym, kiedy to uczestniczyli?my w Warsztatach z Wyzwaniem. Zagadnieniami, którymi si? wówczas zajmowali?my by?y: ?wiadomy Ja – ?yj? i dzia?am w cyfrowym ?wiecie oraz Aktywny Ja – mam wp?yw na swoje otoczenie.

Tym razem w kr?gu naszych zainteresowa? znalaz?y si? nowe technologie.

Ze wzgl?du na re?im sanitarny, zaj?cia odbywa?y si? w formie zdalnej. Zaplanowane zosta?y 3 spotkania. Ka?de z nich trwa?o ok. 90 minut.

Podczas pierwszych zaj?? uczniowie mieli okazj? dowiedzie? si? jak dzia?aj? sieci komórkowe. O ich tajnikach opowiada?a zebranym ekspertka Pani Sylwia Kos, przedstawiciel firmy Ericsson. Uczniowie poznali równie? histori? "komórki" oraz rozszyfrowali, co kryje si? za oznaczeniami 2G, 3G, 4G, 5G.

Tematem kolejnego spotkania by?y podstawy programowania. Tajemniczo brzmi?ce okre?lenia p?tla, warunek i zmienna przesta?y by? dla uczniów tajemnic?. Niekwestionowan? atrakcj? zaj?? by? robot Dash, który ch?tnie wykonywa? ró?norodne polecenia.

Programowanie robota by?o zagadnieniem, któremu po?wi?cone zosta?y ostatnie warsztaty. Za pomoc? odpowiedniego programu, zainstalowanego w telefonach komórkowych, uczniowie opracowywali konkretne zadania do wykonania dla robota. Trzeba przyzna?, ?e radzili sobie ?wietnie, prze?ciguj?c si? w generowaniu kodów.

 

Zaj?cia IT for SHE Kids cieszy?y si? du?ym zainteresowaniem dzieci. Kto wie, mo?e dzi?ki tym warsztatom rozbudz? si? ich pasje. Mo?e kiedy? to one prowadzi? b?d? takie zaj?cia dla kolejnych pokole? uczniów. Mo?e swoj? przysz?o?? zawodow? zwi??? w?a?nie z bran?? IT.

Inn? ciekaw? inicjatyw? by?y warsztaty zielarskie, w których uczestniczyli uczniowie kl. 5-6. Zorganizowane zosta?y one przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi „Nasza Wola” w Woli Rafa?owskiej w ramach realizowanego projektu.

Przez ca?e wakacje zadaniem uczniów by?o zbieranie i suszenie zió?, które rosn? w naszym najbli?szym otoczeniu.

We wrze?niowe przedpo?udnie uczniowie zebrali si? w ?wietlicy Domu Ludowego. Spotkanie rozpocz??y Panie ze Stowarzyszenia opowiadaj?c o ró?norodnych zio?ach oraz ich w?a?ciwo?ciach. To by?y niezwykle cenne wiadomo?ci, które wykorzysta? mo?emy w codziennym ?yciu. Mieli?my równie? mo?liwo?? spróbowania pysznej zio?owej herbatki. Kolejnym etapem naszego spotkania by?o wykonanie pracy plastycznej ze zgromadzonych ususzonych ro?lin. Powsta?y niezwyk?e obrazy, które wyeksponowali?my na korytarzu naszej szko?y.

Dzi?kujemy Stowarzyszeniu „Nasza Wola” za pasjonuj?ce warsztaty.

Od pa?dziernika uczniowie kl. „0”, 3 oraz 6 rozpoczn? realizacj? ogólnopolskiego projektu edukacyjnego wczesnej orientacji zawodowej dzieci „Ja w ?wiecie zawodów”. Jego celem jest doskonalenie umiej?tno?ci uczniów w poznawaniu ró?nych ?róde? informacji, mo?liwo?ci korzystania z nich, w tym umiej?tno?ci wyszukiwania i selekcjonowania informacji, stwarzanie dzieciom mo?liwo?ci do odkrywania swoich predyspozycji i zainteresowa? oraz wspomaganie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzgl?dnieniem kompetencji spo?ecznych. W ramach trwaj?cego 8 miesi?cy projektu uczniowie realizowa? b?d? ró?norodne zadania zwi?zane z orientacj? zawodow?. O efektach pracy ju? wkrótce...

  

 SP Wola Rafa?owska