Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2021Kalendarium z Naszej Szko?y… 


Wrzesie?, pierwszy miesi?c roku szkolnego, chyba wszystkim kojarzy si? ze szko??. To taki trudny okres, kiedy trzeba si? przestawi? z wakacyjnego luzu na szkoln? dyscyplin?. Dla wielu uczniów to pocz?tek nowej przygody. Jedni id? po raz pierwszy do przedszkola inni do pierwszej klasy, a jeszcze inni do czwartej b?d? kolejnej klasy… Jest to czas na wzajemne poznawanie si?, wdra?anie do nowych obowi?zków i nauki jak i uczestniczenie w ?yciu szko?y. Ju? w wrze?niu odby?y si? takie akcje jak :

  • Zasadzenie drzewek na pami?tk? wydarzenia zwi?zanego z Beatyfikacja Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego, które b?d? s?u?y?y nam cieniem i opieka podczas letni dni i nie tylko akcja by?a powi?zana równie? z prowadzonym projektem "ekoemocje", który wspiera dzia?ania ekologiczne.


  • spotkanie autorskie naszych najm?odszych uczniów z oddzia?u przedszkolnego z p. Przemys?awem Wechterowiczem- autorem ?wietnych ksi??ek dla dzieci w bibliotece publicznej w naszej miejscowo?ci.
  • Spotkanie z teatrem uczniów klas 0-3- podczas spektaklu organizowanego przez Objazdowy Teatr Lalek Pinokio z Nowego S?cza z przedstawieniem pt "Kruszynka"


  • Europejski Dzie? J?zyków jest obchodzony co roku 26 wrze?nia. Wydarzenie to ma zwróci? uwag? na bogactwo j?zyków w Europie, którymi pos?uguj? si? jej mieszka?cy: ponad 200 j?zyków europejskich, 24 j?zyki urz?dowe UE, oko?o 60 j?zyków regionalnych i j?zyków mniejszo?ci, wiele innych j?zyków, których u?ywaj? osoby z innych cz??ci ?wiata. G?ównym za?o?eniem tego ?wi?ta jest promowanie w?ród uczniów ró?norodno?ci kulturowej i j?zykowej Europy jako bogactwa, które nale?y rozwija? i piel?gnowa?. Nasza szko?a równie? przy??czy?a si? do obchodów Dnia J?zyków Obcych.


  • 24.09.2021 r. W naszej szkole wydarzy?a si? niezwyk?a akcja, niezwyk?a bo dzi?ki (nie) zwyk?ym ludziom! Szkolne korytarze zape?ni?y si? uczniami w... Pi?amach! W ramach akcji #biegwpizamie uczniowie i nauczyciele naszej szko?y w??czyli si? w pomoganie dla dzieci le??cych na oddzia?ach onkologicznych.


  • 21 wrze?nia uczniowie ucz?szczaj?cy na zaj?cia w ?wietlicy szkolnej wzi?li udzia? w 28 Ogólnopolskiej Akcji Sprz?tanie ?wiata, której has?em przewodnim by?o: "My?l?, wi?c nie ?miec?". Akcja mia?a na celu nie tylko posprz?tanie terenu wokó? szko?y ale zwrócenie uwagi na to by nie ?mieci? i w sposób prawid?owy segregowa? ?mieci. Dzieci doskonale wiedz?, ?e nie op?aca si? za?mieca? naszej natury, je?li chcemy zadba? o nasze i przysz?ych pokole? zdrowie. Niszcz?c natur?, niszczymy siebie.


SP Wola Rafa?owska