Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2021Powoli si? rozkr?camy 


W ramach zadania publicznego „Dzia?ania na rzecz dzieci i m?odzie?y oraz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik” Stowarzyszenie „Nasza Wola” 30 czerwca 2021 r. zorganizowa?o wycieczk? w ?wi?tokrzyskie. Grup? 28 osób zwiedzanie zacz?li?my od Centrum Neandertalczyka obok Jaskini Raj, gdzie zobaczyli?my znalezione tu krzemienne narz?dzia pracy cz?owieka neandertalskiego, zamieszkuj?cego jaskini? ok. 50.000 lat temu, a tak?e szcz?tki prehistorycznych zwierz?t – mamuta, nosoro?ca w?ochatego, nied?wiedzia jaskiniowego – b?d?cych obiektem polowa? i szukaj?cych w jaskini schronienia. W muzeum odtworzone zosta?o obozowisko rodziny neandertalskiej z trzema naturalnej wielko?ci postaciami. Nast?pnie udali?my si? do Jaskini Raj, która jest jedn? z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Gór ?wi?tokrzyskich i jedn? z najpi?kniejszych jaski? krasowych naszego kraju, jakie przez tysi?ce lat stworzy?a natura. Zachwyca bogactwem i ró?norodno?ci? kalcytowych form naciekowych. Wyst?puj? tutaj skupiska stalaktytów o unikatowym na skal? ?wiatow? zag?szczeniu. Jaskinia uznana zosta?a za rezerwat przyrody nieo?ywionej i stanowisko archeologiczne.

 

Kolejnym etapem wycieczki by?o zwiedzanie ruiny Zamku Królewskiego w Ch?cinach. Wzniesionego na grzbiecie skalistego wzgórza (367 m. npm.) najprawdopodobniej na prze?omie XIII i XIV wieku, z inicjatywy Wac?awa II, króla Czech i Polski. Obecnie zamek w Ch?cinach jest jednym z najcz??ciej odwiedzanych zabytków tego typu w Polsce. Pot??ne baszty dominuj? nad okolic?, do dzi? zachowa? si? pe?en obwód zewn?trznych murów obronnych, dwie wie?e, baszta i fundamenty budynków mieszkalnych.

 

Po obiedzie w Ch?cinach udali?my si? do J?drzejowa, gdzie obejrzeli?my Muzeum im. Przypkowskich, które specjalizuj?ce si? g?ównie w prezentacji zegarów s?onecznych i przyrz?dów astronomicznych oraz Ko?ció? Cystersów w którym swoje ostatnie lata sp?dzi? Wincenty Kad?ubek. Zapraszam do odwiedzenia tych miejsc.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafa?owska „Nasza Wola" realizuje projekt "ZIO?O czy CHWAST - ci?gle si? uczymy" dofinansowany z Programu "Dzia?aj Lokalnie" Program Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci realizowany przez Akademi? Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja Przestrze? Lokalna.

 

W ramach zaplanowanych dzia?a?, 2 sierpnia wybrali?my si? do Podkarpackiego O?rodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, aby obejrze? poletka do?wiadczalne z zio?ami. Oprowadzi?a nas i udzieli?a wyczerpuj?cych informacji na temat zió? pani Marta Dobrowolska.

 

Kolejnego dnia udali?my si? na wizyt? studyjn? w Beskid Niski. W?drówk? rozpocz?li?my od zwiedzanie Regionalnego Centrum Kardyna?a Karola Wojty?y w Pastwiskach, które powsta?o w celu upami?tnienia licznych pobytów Kard. Karola Wojty?y na tym terenie, a w szczególno?ci w Rudawce Rymanowskiej, któr? równie? odwiedzili?my podziwiaj?c pi?kne ska?y i wodospady.

Nast?pnie udali?my si? do Rymanowa Zdroju, gdzie przewodnik beskidzki oprowadzi? nas i opowiedzia? historie powstania uzdrowiska. Na obiad udali?my si? do Spó?dzielni Socjalnej i Gospodarstwa Agroturystycznego „Dzikie Wino” w Daliowej. Pocz?stowano nas przepyszna zup? pokrzywow? z grzankami oraz kotlecikami z ko?liny, zapiekanymi ziemniaczkami i surówk?. Po krótkim odpoczynku cz??? grupy pojecha?a zdobywa? Cergow?, z wie?? widokow?, a reszta zosta?a na warsztatach „Dzikie Gotowanie”, to warsztaty kulinarno-zielarskie pod przewodnictwem Joanny Wrzecionko.

Najpierw poszli?my na spacer zielarski, nazbierali?my ro?liny, z których w kuchni warsztatowej przygotowali?my pocz?stunek. By? to pyszny twaro?ek z li??mi krwawnika i kurdybanka, faszerowane i zapiekane kwiaty dyni, sma?one w cie?cie nale?nikowym kwiaty nagietka, pieczona dynia i cukinia z zio?ami, herbatki zio?owe z tego co uzbierali?my. Dowiedzieli?my si?, ?e wsz?dobylski chwast ?ó?tlica, który tak ci??ko wyplewi? jest wspania?? ro?lin?, ?ród?em witaminy C, potasu, ?elaza, krzemu. Dzia?a antybakteryjnie, przeciwzapalnie, przeciwalergicznie, detoksykuj?co, ochronnie na mi??sz w?troby i pobudza regeneracj? tkanek. Grupa, która wróci?a z wyprawy na Cergow? pomog?a nam skonsumowa? przygotowane smako?yki i udali?my si? w drog? powrotna do domu.

  

 


Siódmego wrze?nia wybra?y?my si? na spacer zielarski do ogrodu naszej kole?anki Kazi, towarzyszy?a nam Pani Bernadeta Szczypta, redaktor Radia Rzeszów. Zbieraj?c zio?a rozmawiali?my o ich w?a?ciwo?ciach leczniczych i zastosowaniu w ?yciu codziennym. Po powrocie do Izby Tradycji pocz?stowali?my pani? redaktor zup? z pokrzyw, ciastem mi?towym oraz herbatkami sporz?dzonymi z zebranych zió?. Nagranie z tego spaceru mo?na by?o us?ysze? w Radio Rzeszów lub ods?ucha? ze strony internetowej Radia.

Kolejnym dzia?aniem w ramach projektu by?y warsztaty dla dzieci szkolnych „Kompozycje zielarskie”. Odby?y si? 29 wrze?nia, bra?o w nich udzia? 21 uczniów klas V i VI Szko?y Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszy?skiego w Woli Rafa?owskiej. Przed wakacjami dzieci otrzyma?y zadanie, aby nazbiera?y i zasuszy?y zio?a, z których wykonaj? kompozycje. W czasie warsztatów sporo dowiedzia?y si? o zio?ach i z wielkim zaanga?owaniem wykona?y swoje prace. W ramach projektu dzieci otrzyma?y potrzebne materia?y oraz pocz?stunek.

Przed nami jeszcze warsztaty kulinarne z zio?ami w roli g?ównej oraz spotkania z fizjoterapeut?. Projekt trwa do ko?ca pa?dziernika.

 


Wizyta w Izbie Tradycji

8 pa?dziernika 2021 r. Iz? Tradycji odwiedzi?a grupa 25 harcerzy ze Szko?y Podstawowej Nr 3 im. ?w. MM Kolbego w Chmielniku. Z wielkim zainteresowaniem wys?uchali historii powstania Izby oraz informacji o eksponatach tu zgromadzonych. Na koniec zwiedzania otrzymali skromny pocz?stunek.

 

 


Danuta Szajna