Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2021Budowa obiektów ma?ej architektury w miejscu publicznym w Woli Rafa?owskiej 


 

Zako?czy?a si? realizacja projektu „Budowa obiektów ma?ej architektury w miejscu publicznym w Woli Rafa?owskiej”. Placu „Arena”, który znajduje si? w centrum wsi i jest miejscem rekreacyjno-sportowo-kulturalnym s?u??cym ca?ej spo?eczno?ci wiejskiej i turystom, gdzie organizowane s? imprezy plenerowe zyska? nowe elementy bardzo potrzebne i oczekiwane przez mieszka?ców.

Powsta? plac zabaw dla dzieci sk?adaj?cy si? z zestawu zabawowego (wie?a z dachem, zje?d?alnia, ?cianka wspinaczkowa, belka na ?a?cuchach, mostek uko?ny, drabinka wej?ciowa), podwójnej hu?tawki, bujaka konika. Uzupe?nieniem s? 2 ?aweczki, kosz na ?mieci oraz 2 dwustronne tablice informacyjne (historia wsi, mapa ?cie?ek rowerowych, regulamin placu zabaw). Plac ogrodzony jest drewnianym p?otkiem.

Utworzono si?owni? na ?wie?ym powietrzu w sk?ad której wchodzi z 4 urz?dzenia: motyl, wio?larz, orbitrek i 3w1 – wahad?o, biegacz, twister. Plac od strony rzeki zosta? ogrodzony. Przy drodze powiatowej powsta? parking na 10 aut.

Obiekt przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych. Wyposa?enie dobrano tak, aby spe?nia?o wymagania norm bezpiecze?stwa i posiada?o wymagane certyfikaty. Przy rozmieszczeniu urz?dze? w terenie wzi?to pod uwag? jego cechy, warunki naturalne, wykorzystanie terenu z zachowaniem niezb?dnych stref bezpiecze?stwa dla poszczególnych urz?dze?.

Dzi?ki realizacji projektu poprawi?a si? funkcjonalno?? i walory u?ytkowe Placu „Arena”, gdzie wolny czas mog? sp?dza? zarówno mieszka?cy jak i tury?ci. Obiekt jest ogólnodost?pny, wszyscy ch?tni mog? korzysta? z niego nieodp?atnie. Zyska? równie? wygl?d wsi Wola Rafa?owska.

Wykonawc? robót by?a firma P.H.U. „EKO_GIPS” Jan Cyran, ul. Zagrody 16, 36-020 Tyczyn. Warto?? zamówienia wynios?a 86 559,77 z?.

Projekt uzyska? dofinansowanie zewn?trzne w ramach poddzia?ania 19.2 „Wsparcie na wdra?anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo?eczno??” obj?tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warto?? uzyskanego dofinansowania: 64 976,00 z?, reszt? kosztów zosta?o pokrytych z dotacji udzielonej przez Gmin? Chmielnik.

Zapraszamy mieszka?ców do korzystania z urz?dze?. Prosimy o zachowanie zasad bezpiecze?stwa i poszanowanie dobra wspólnego.

 

Danuta Szajna