Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2021?yczenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 


”Cz?owiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli si? z innymi”

Jan Pawe? II (Karol Wojty?a)


Z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego

przypadaj?cego na dzie? 21 listopada

wszystkim Pracownikom Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku

sk?adam serdeczne podzi?kowania i wyrazy uznania za prac?,

po?wi?cenie oraz gotowo?? niesienia pomocy ludziom potrzebuj?cym.

?ycz?, aby ka?dy dzie? przynosi? zadowolenie i satysfakcj?

z wykonywanej pracy,

a nagrod? za Wasz trud i wysi?ek by? szacunek spo?eczny i wdzi?czno?? osób,

którym pomagacie.

?ycz? zdrowia oraz wszelkiej pomy?lno?ci zarówno w ?yciu osobistym jak
i zawodowym.


Kierownik

Gminnego O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku

Gabriela Gajdek