Tekst pochodzi ze strony: http://wiescgminna.chmielnik.pl

Wie?? Gmina Chmielnik

 Wie?? Gminna 3/2021Nowy ?redni samochód ratowniczo – ga?niczy dla OSP Zabratówka. 


 

 

W dniu 24 wrze?nia w siedzibie firmy SZCZ??NIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. w Bielsku Bia?ej przedstawiciele OSP w Zabratówce odebrali nowy ?redni samochód ratowniczo – ga?niczy.

Pojazd jest fabrycznie nowy, zbudowany na podwoziu Renault D16. Posiada silnik wysokopr??ny z turbodo?adowaniem o pojemno?ci 7700 cm? i mocy 286 KM, sta?y nap?d na obie osie. Kabina jednomodu?owa przystosowana do przewozu 6 ratowników.

Wyposa?enie zabudowy to min:

 • zestaw urz?dze? sygnalizacyjno – ostrzegawczych,
 • autopompa Godiva o wydajno?ci 2800 l/min,
 • zbiornik na wod? pojemno?? 3000 l, zbiornik na ?rodek pianotwórczy 300 l,
 • maszt pneumatyczno – elektryczny o d?ug. 5,4 m, naja?nice LED,
 • wyci?garka elektryczna o sile uci?gu 9 t,
 • drabina 3 prz?s?owa,
 • system ?ci?gania drabiny,
 • radiotelefon nasobny x 2, radiotelefon samochodowy,
 • latarka k?towa LED x 4,
 • po?arniczy w?? t?oczny W-75 x 8,
 • po?arniczy w?? t?oczny W-52 x 10,
 • podkrzesywarka spalinowa,
 • pilarka spalinowa,
 • motopompa szlamowa,
 • aparaty ODO z butl? stalow? 6l x2,
 • rozdzielacz kulowy,
 • przed?u?acz b?bnowy 25m,
 • narz?dzie ratownicze,
 • topór,
 • pr?downica wodna PW W52 turbo,
 • latarka szperacz.

Samochód b?dzie pierwszo wyjazdowym, podstawowym pojazdem ratowniczo – ga?niczo OSP Zabratówka. Nowy zakup mo?liwy by? dzi?ki wsparciu finansowego udzielonemu przez NFO?iGW w Warszawie (354 500,00 z?),WFO?iGW w Rzeszowie (10 500,00 z?), dotacji z firm ubezpieczeniowych (150 000,00 z?)i dotacji Gminy Chmielnik (349 936,00 z?). Warto?? ca?ego zamówienia wynios?a 864 936,00 z?.

Dzi?ki uprzejmo?ci Komendanta miejskiego PSP w Rzeszowie samochód tymczasowo gara?uje w obiekcie JRG3 w Rzeszowie. Renault zawita OSP Zabratówka po oddaniu do u?ytku nowego, przeznaczonego dla niego gara?u.

Marek Czarnota