zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 1/2018
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS CHMIELNIK
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIE
INFORMACJA
012345

Wieść Gminna 1/2018 URZĄD GMINY INFORMUJE
Zawiadomienie w sprawie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2018 roku

Wójt Gminy Chmielnik działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) zawiadamia, że od dnia 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przyjęte zostały uchwałą Rady Gminy Chmielnik Nr XXXV/223/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Zgodnie z cyt. wyżej uchwałą stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 10 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny;
  • 20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne wynosi:

jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny

jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny

1) 60 l – 16 zł

2) 120 l – 32 zł

3) 240 l – 64 zł

4) 1100 l – 285 zł

5) 2200 l – 570 zł

1) 60 l – 32 zł

2) 120 l – 64 zł

3) 240 l – 128 zł

4) 1100 l – 570 zł

5) 2200 l – 1140 zł

Zgodnie z treścią przepisów ww. ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, zostały dostarczone zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty wyliczonej jako: liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość/liczba pojemników podana w deklaracji pomnożona przez nową stawkę opłaty. Jedynie do właścicieli nieruchomości, wobec których Wójt Gminy Chmielnik wydał decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiadomienia nie zostały wysłane. Takie osoby winny przedłożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

Terminy wnoszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie i upływają:

  • za okres od 1 stycznia do 31 marca – do dnia 20 stycznia,
  • za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca – do dnia 20 kwietnia,
  • za okres od 1 lipca do 30 września – do dnia 20 lipca,
  • za okres od 1 października do 31 grudnia – do dnia 20 października.

Opłatę można uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 lub przelewem na przyporządkowany podatnikowi rachunek bankowy.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt wyda decyzję określającą wysokość tej opłaty.

Jednocześnie przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np., zmiana ilości osób - przemeldowanie, narodziny dziecka, zgon, zmiana sposobu postępowania z odpadami komunalnymi, rozpoczęcie, zawieszenie lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej) należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy w Chmielniku. W tym celu należy złożyć nową deklarację.

Wójt Gminy Chmielnik


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 19 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART