zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
SPORT
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2010 URZĄD GMINY INFORMUJE
INFORMACJA dla Rodziców uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Chmielnik „WYPRAWKA SZKOLNA” - 2010

W tym roku o pomoc w formie dofinansowanie zakupu podręczników mogą ubiegać się uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2010/2011 naukę w kl. I - III szkoły podstawowej, w kl. II gimnazjum oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dot. słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z trzech kryteriów, tj. :

  • kryterium dochodowe rodziny (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 złotych netto - zasady udokumentowania i ustalania dochodu takie same jak w przypadku stypendium szkolnego).
  • przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, np.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe (z przekroczeniem kryterium dochodowego),
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów o niepełnosprawnościach wymienionych wyżej.

Wysokość dofinansowania:

  • do kwoty 170 zł - dla uczniów klas I - III szkół podstawowych,
  • do kwoty 310 zł - dla uczniów klas II gimnazjów i uczniów niepełnosprawnych klas I - III gimnazjów,
  • do kwoty 200 zł - uczniów niepełnosprawnych klas IV - VI szkół podstawowych,
  • do kwoty 370 zł - dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych.

Pomoc w formie dofinansowania podręczników jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), a także nauczyciela lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek skierowany do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał należy złożyć w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Chmielniku – w terminie do dnia 10 sierpnia 2010 r. - (pokój nr 6 w godz. od 7:30 – 15:30 ).

Informacje dotyczące „Wyprawki szkolnej” oraz formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej www.chmielnik.pl.

Szczegółowych informacji na temat stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego i „Wyprawki szkolnej” udzielają pracownicy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Chmielniku, pokój nr 6, tel. 17 22 96 608.

Krystyna Szela


poprzednia strona do góry

drukuj


Czwartek, 9 Grudnia 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART