zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2010
URZĄD GMINY INFORMUJE
SPORT
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
OGŁOSZENIA
012345

Wieść Gminna 2/2010 URZĄD GMINY INFORMUJE
Informacja o stypendiach i zasiłkach szkolnych w roku szkolnym 2010/2011

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku informuje, że w roku szkolnym 2010/2011, podobnie jak w latach poprzednich, można skorzystać z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chmielnik.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne,
 • zasiłek szkolny.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia do 15 września 2010 r.

 • dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października 2010 r.

Wnioski należy składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Chmielniku - pokój nr 6 w godz. od 7:30 – 15:30.

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty - 351 złotych netto. Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.

Wysokość dochodu w rodzinie ustalana jest z miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody w rodzinie w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku, np.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto (od wszystkich zatrudnionych członków rodziny),
 • odcinek renty - emerytury,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości (netto) zasiłku dla bezrobotnych,
 • zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy o wysokości otrzymanych świadczeń,
 • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa (lub działki) podanej w ha przeliczeniowych,

Stypendium szkolne może być przeznaczone na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym oraz na dodatkowe zajęcia. Świadczenia te nie są wymienione w zamkniętym katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Może to być zakup np.: podręczników, atlasów, słowników, tornistra, przyborów szkolnych, stroju na zajęcia wychowania fizycznego lub innych pomocy o ile są one związane z procesem edukacyjnym.

Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itp.

Odzież i obuwie mogą stanowić pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate).

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi (słuchaczowi) z rodziny znajdującej się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku szkolnego nie bierze się pod uwagę wysokości dochodu w rodzinie (nie dołącza się do wniosku dokumentów potwierdzających uzyskiwane dochody).

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Wnioski należy składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Chmielniku - pokój nr 6 w godz. od 7:30 – 15:30

Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego można pobrać ze strony internetowej www.chmielnik.pl lub w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Chmielniku.

Krystyna Szela


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Niedziela, 28 Listopada 2021 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
14 Pażdziernika 2021 r.
Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem. By było to jednak możliwe musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie za sobą przede wszystkim spalanie odpadów w naszych domach.
14 Pażdziernika 2021 r.
Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.
Realizacja: ProART