zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 2/2012
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
STOWARZYSZENIE
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH
GOPS W CHMIELNIKU
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OGŁOSZENIE
012345

Wieść Gminna 2/2012 OŚWIATA I KULTURA
Udało się! CYFROWA SZKOŁA w Zabratówce!

W obecnej dobie niezwykle szybkiego rozwoju technologii informatycznych, niezwykle ważne jest wyposażenie młodych ludzi w podstawowe umiejętności korzystania z tychże technologii. I być może wydawać by się mogło, że wszyscy potrafimy już sprawnie posługiwać się komputerem i urządzeniami z nim związanymi, to wciąż pojawia się pytanie: czy nasza wiedza, kompetencje są wystarczające? Chodzi tu bowiem nie tylko o samo posługiwanie się zdobyczami techniki, ale przede wszystkim zdolność rozsądnego, odpowiedzialnego ich wykorzystania, umiejętność selekcji, kreatywność, twórcze myślenie. Nowe technologie nie mają „zabić” w nas krytycznego myślenia. Wręcz odwrotnie – mają motywować, intrygować, a tym samym rozwijać.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) „Cyfrowa Szkoła”. Chodzi tu o wspieranie modelu nauczania zapewniającego rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy i krytycznego myślenia uczniów, a także pozwalającego im na sprawne wyszukiwanie oraz twórcze wykorzystywanie dostępnych źródeł wiedzy.

Projekt, którego realizację planuje się w okresie od kwietnia 2012 do sierpnia 2013 ma charakter pilotażowy dla wieloletniego programu, który stanowi kompleksowe przedsięwzięcie, mające na celu osiągnięcie przez szkoły funkcjonalności szkoły cyfrowej. Obejmuje ono cztery obszary:

  • e-nauczyciel – przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK,
  • e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręcznik – uzupełnienie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do nieodpłatnych e-podręczników,
  • e-szkoła – zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury, w szczególności nowoczesnych pomocy dydaktycznych, e-uczeń – zapewnienie uczniom, w szczególności zagrożonych cyfrowym wykluczeniem, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

W ramach programu pilotażowego dyrektorzy szkół z własnej inicjatywy albo na wniosek rady pedagogicznej lub rady szkoły występowali do organów prowadzących
z wnioskiem o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne. W kolejnym etapie z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego organ prowadzący kierował się do wojewody, a następnie zespół powołany przez wojewodę dokonywał oceny formalnej wniosków organów prowadzących oraz kwalifikował szkoły do objęcia wsparciem finansowym w drodze następującej procedury.

Wnioski złożyło 46% organów prowadzących. Dotyczyły one 3507 publicznych szkół podstawowych uprawnionych do złożenia wniosku.

Spośród zgłoszeń wyłoniono ok. 400 szkół, w tym z województwa podkarpackiego 28. Wśród nich znalazła się, jako jedyna w gminie, Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce.

Wsparcie finansowe zostanie udzielone organom prowadzącym szkoły - jednostkom samorządu terytorialnego - w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Za te pieniądze będą mogły kupić m.in: przenośne komputery dla uczniów i nauczycieli, drukarki, skanery, tablice interaktywne, projektory multimedialne. Założono, że szkoły uczestniczące w programie będą mogły wybrać do przetestowania jeden z dwóch wariantów, dotyczących wykorzystania przenośnych komputerów:

1) uczeń z mobilnego komputera korzysta wyłącznie w szkole - na lekcjach i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;

2) uczeń z mobilnego komputera korzysta w szkole, ale ma także możliwość4) wypożyczenia go do domu (dotyczy uczniów klas IV).

Zgodnie z programem, organy prowadzące, którym udzielono wsparcia, będą musiały zadbać o to, aby szkoły zrealizowały określone zadania związane ze stosowaniem TIK w nauczaniu.

Jak wspomniano program ten ma charakter pilotażowy. Od jego wyników zależeć będzie decyzja o realizacji programu wieloletniego. W ramach ewaluacji programu Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie będzie badał m.in. wpływ TIK na jakość i efekty kształcenia, a zwłaszcza podnoszenie podstawowych kompetencji uczniów (pisania, czytania, liczenia) oraz umiejętności społecznych i twórczych. Chodzi także o monitorowanie celu, jakim jest powiększenie bazy dydaktycznej szkół o nowoczesny sprzęt informatyczny.

Program ten powinien zapoczątkować zasadniczą zmianę w podejściu do procesu nauczania w polskiej szkole, w którym w coraz większym stopniu powinny być wykorzystywane techniki informatyczne. Z doświadczeń większości europejskich państw wynika bowiem, że zastosowanie narzędzi informatycznych w edukacji zwiększa zaangażowanie uczniów w naukę i poprawia ich wyniki.

Cieszymy się bardzo, że udało nam się zakwalifikować do tego programu, mamy jednak również świadomość, że udział w pilotażu nakłada na nas dużą odpowiedzialność.

Na podst. stron http://www.cyfrowaszkola.org/
http://www.men.gov.pl/

SP Zabratówka


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 19 Stycznia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
23 Grudnia 2021 r.
W listopadzie nasz samorząd otrzymał promesę na realizację zadania pn. "Odbudowa infrastruktury drogowo - mostowej na terenie Gminy Chmielnik". Przedsięwzięcie uzyskało dotację w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 581 475 zł i ma pokryć do 95% kosztów jego realizacji.
Realizacja: ProART