zamknijzamknij
zamknij
strona główna urzędu gminy strona główna
     

Wybierz numer archiwalny

Wieść Gminna Nr 3/2014
URZĄD GMINY INFORMUJE
OŚWIATA I KULTURA
GOPS W CHMIELNIKU
SPORT
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
STOWARZYSZENIA
012345

Wieść Gminna 3/2014 URZĄD GMINY INFORMUJE
Gospodarka odpadami – 15 miesięcy funkcjonowania nowego systemu

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminę szereg nowych zadań i obowiązków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, znacząco zmieniła zasady jego funkcjonowania. Ustawowy termin przejścia gmin na nowy system gospodarki odpadami upłynął 1 lipca 2013 r. W naszej gminie przygotowania do jego wdrożenia odbywały się etapowo i rozpoczęły już w 2012 r.

Pierwszym etapem było podjęcie przez Radę Gminy Chmielnik szeregu wymaganych ustawą uchwał, które stały się podstawą nowego systemu gospodarki odpadami. Określono w nich m. in.: szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość stawki opłaty, termin, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty oraz wzór deklaracji.

Drugim etapem wdrażania systemu była kampania informacyjna skierowana do mieszkańców gminy. W lokalnej gazecie „Wieść Gminna” oraz na stronie internetowej gminy, zamieszczane były artykuły oraz informacje poświęcone nowemu systemowi gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zasad selektywnej zbiórki oraz odbioru odpadów komunalnych. W tym okresie przekazywano również informacje o podjętych przez Radę Gminy Chmielnik uchwałach w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz przyjmowano składane przez właścicieli nieruchomości deklaracje określające wysokość opłaty.

W ostatnim etapie wdrażania systemu dokonano wyboru przedsiębiorcy odbierającego odpady. Spośród dwóch – korzystniejszą ofertę przedstawiła firma Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy z Jasła, z którą w czerwcu 2013 r. podpisano umowę. Następnie przekazano mieszkańcom komplety worów na odpady komunalne wraz z kodami kreskowymi oraz ulotkę informacyjną opisującą zasady segregacji odpadów.

Na dzień 1 lipca 2013 r. gmina wypełniła wszystkie obowiązki wynikające z ustawy i organizacyjnie była gotowa na prowadzenie nowego systemu, jednak dopiero pierwsze miesiące jego funkcjonowania pozwoliły realnie ocenić przyjęte wcześniej założenia.

Z uwagi na to, że wdrożenie systemu gospodarki odpadami było zupełnie nowym zadaniem dla samorządu, a ustawa miała sporo niedociągnięć technicznych i systemowych, nie udało się oczywiście uniknąć błędów i spełnić oczekiwania wszystkich mieszkańców. Pojawiło się wiele wątpliwości, pytań i obaw związanych z funkcjonowaniem nowego systemu. Głównym problemem okazały się być ustalone trasy przejazdu samochodów odbierających odpady, które po negocjacjach z firmą rozszerzono w możliwie największym zakresie. Duże emocje budziła również stawka opłaty, zwłaszcza u tych mieszkańców, którzy nie mieli dotychczas podpisanej umowy na odbiór odpadów, a także tych, którzy sporadycznie dokonywali zakupu worków. Teraz po ujednoliceniu systemu obowiązkiem uiszczania opłaty zostali objęci wszyscy mieszkańcy gminy, choć wielu z nich do dziś twierdzi, że nie wytwarza żadnych odpadów.

Do końca 2013 r. trwały intensywne prace związane z udoskonalaniem wdrożonego systemu. Rozwiązywane były bieżące problemy dotyczące zbiórki odpadów, a zwłaszcza ich segregacji. W tym okresie również weryfikowano złożone przez mieszkańców deklaracje, tworzono i prowadzono ewidencję informatyczną, wysyłano wezwania przypominające właścicielom nieruchomości o obowiązku złożenia deklaracji, a także prowadzono postępowania administracyjne, zmierzające do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach działań edukacyjnych w szkołach podstawowych przeprowadzone zostały kampanie ekologiczne promujące ideę segregacji śmieci oraz ochrony środowiska, w tym: konkursy wiedzy, konkursy plastyczne, zbiórki makulatury, odbyła się także akcja sprzątania świata. Wspierając młodzież w działaniach ekologicznych, gmina przekazała środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kampanii, a także nagrody dla uczestników konkursów.

Pod koniec 2013 r. dokonano analizy finansowej działającego już prawie 6 miesięcy systemu gospodarki odpadami, która wykazała dodatni wynik finansowy. Z uwagi na to, że gmina nie może czerpać zysków z nowego systemu gospodarki odpadami – ustawa wyraźnie wskazuje, że cała kwota jaka zostanie zebrana od mieszkańców musi zostać przeznaczona na system gospodarki odpadami i nie może być przekazana na inne cele – postanowiono w pierwszej kolejności o obniżeniu stawki opłaty za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi od stycznia 2014 r., a następnie zdecydowano o przeznaczeniu osiągniętej nadwyżki na utworzenie na terenie gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do którego mieszkańcy w dowolnym czasie, tj. poza ustalonym harmonogramem odbioru odpadów, będą mogli przekazać zgromadzone przez siebie segregowane odpady komunalne. Utworzenie PSZOK jest obowiązkiem nałożonym na gminy ustawą o utrzymaniu czystości i porządku. Obecnie Urząd Gminy jest na etapie sporządzania kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na realizacje inwestycji zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Planowany termin uruchomienia punktu określa się na miesiąc marzec 2015 r.

Po 15 miesiącach działania nowego systemu przez wielu nazywanych „rewolucją śmieciową”, możemy stwierdzić, że znaczną część założeń udało nam się już zrealizować, a inne wymagają dłuższego czasu. Nowym systemem objęliśmy wszystkich mieszkańców Gminy Chmielnik, obecnie 6243 osoby. Zebraliśmy 1862 deklaracje, w tym 1785 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 77 od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Prowadzone działania informacyjne i edukacyjne przyczyniły się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, aż 6128 osób zadeklarowało segregację odpadów. Tworząc założenia do nowego systemu opieraliśmy się na danych pozyskanych od firm odbierających odpady na podstawie indywidualnych umów z mieszkańcami. Obecnie masa odbieranych odpadów z terenu gminy wzrosła dwukrotnie. Dla porównania w 2012 r. mieszkańcy oddali 418,1 ton śmieci, w I półroczu 2013 r. – 187,13 ton, a od czasu wejścia w życie nowego systemu na naszym terenie zebrano 397,15 ton w II półroczu 2013 r. i aż 762,3 tony od początku bieżącego roku. Dużym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana w pierwszych dniach października, zbiórka odpadów wielkogabarytowych, opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podczas której zebrano ponad 80 ton odpadów (w ubiegłym roku niespełna 40 ton). Przeliczając ilość odpadów przypadających na jednego mieszkańca, która w 2012 r. wyniosła 67 kg, w 2013 r. - 94 kg, a obecnie już 122 kg trudno zgodzić się z tymi mieszkańcami, którzy twierdzili, że nie wytwarzają żadnych odpadów.

Pierwsze 15 miesięcy funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami oceniamy pozytywnie. Aktualnie system jest ustabilizowany. Niezwykle ważne okazało się pozytywne nastawienie mieszkańców gminy, którzy pomimo krytycznych uwag zgłaszanych na początku wdrażania systemu, obecnie dostrzegają wiele zalet wynikających z jego działania. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu, segregacja odpadów oraz uiszczanie opłaty za ich odbiór stanie się naszym dobrym nawykiem, a odpowiedzialny udział każdego z nas w systemie gospodarowania odpadami będzie naszym wkładem w ochronę środowiska i stanie się naszą wizytówką.

Monika Chuchla


poprzednia strona do góry następna strona

drukuj


Środa, 10 Sierpnia 2022 r.
WYSZUKIWARKA
Warto przeczytać
12 Maja 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel (lub zarządca) nieruchomości ma obowiązek zgłosić, jakiego rodzaju źródło ciepła jest wykorzystywane do jej ogrzewania.
12 Maja 2022 r.
Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. "Odbudowa mostu na rzece Chmielnik w ciągu drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie"
Realizacja: ProART